Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2018 yil iyun oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

 Yuklab olish: Adabiyotlarning_batafsil_royxati_6.2018_041e7.pdf Hajmi:652.1 KB

1. Meros va hozirgi zamon 1(1) 2018: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma’rifiy memorial majmua byulleteni. (O‘zbek, rus va ingliz tillarida);

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасини ўрганиш ва кенг жамоатчилик ўртасида тарғиб этишга бағишланган илмий-оммабоп қўлланма;

3. Тесты по дисциплине: “Экономическая теория” / Нуралиева М., Халикулова Г.

4. Тесты по дисциплине: “История экономических учений” / Нуралиева М., Халикулова Г.

5. English for academics (Book 1). A communication skills course. “Cambridge University Press”.

6. English for academics (Book 2). A communication skills course. / Bogolepova S and others. “Cambridge University Press”.

7. Abdumalikov A., Sattorov H. Mexanika. O‘quv qo‘llanma.

8. Djumonov D., Allaberganov Z. Iqtisodiy ta’limotlar tarixi. O‘quv qo‘llanma.

9. Zaynalov N. Turizmda axborot texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma.

10. Икрамов Ш., Қобилов Ш. Мустақиллик, барқарорлик ва хавфсизликни таъминлаш осон кечган эмас. Ўқув қўлланма.

11. Mamatov A., Xurramov A. Ishlab chiqarish menejmenti. O‘quv qo‘llanma.

12. Медиа ва ахборот саводхонлиги. Ўқув қўлланма.

13. Медиа ва ахборот саводхонлигини шакиллантиришнинг педагогик жиҳатлари. Ўқув-амалий қўлланма / Туоминен С., Котилайнен С.

14. To‘xtaboyev N., Shakirjanova K., Soliyev I. Qisqa masofalarga yugirish uslubiyati. O‘quv qo‘llanma.

15. Xamdamova G., Astanakulov O., Matchanov A. Innovatsion menejment. O‘quv qo‘llanma.

16. Abdullayev M., Olimov M., To‘xtaboyev N. Yengil atletika va uni o‘qitish metodikasi. Darslik.

17. Ayupov R., Baltabayeva G. Kichik biznes va tadbirkorlikda innovatsion rivojlanish yo‘nalishlari. Monografiya.

18. Гафуров У. ва бошқалар. Ўзбекистонда ўрта мулкдорлар қатламини кенгайтиришда тадбиркорлик салоҳиятидан фойдаланиш. Монография.

19. Котов В., Бутабаев М. Проблемы и пути инвестиционного обеспечения ключевых предприятий Узбекистана. Монография.

20. Каримкулов Ж., Умирзоқов Ж. Эркин иқтисодий ҳудудлар ривожланишининг назарияси ва амалиёти. Монография.

21. Ниязметов И. Ўзбекистон солиқ тизими: муаммолар ва такомиллаштириш йўллари. Монография.

22. Омонов А., Рахманов И. Тижорат банкларининг ресурсларини шакиллантириш ва уларни самарали жойлаштириш. Монография.

23. Asatullayev X., Djumonov D., Namozov O. Mikroiqtisodiyot-2. Ma’ruzalar matni.

24. Зайнитдинова У., Мамадиёров О. Ижтимоий соҳада бизнес. Маърузалар матни.

25. Mirzayeva L. va boshqalar. Iqtisodiy-matematik usullar va modellar. Ma’ruzalar to‘plami.
26. Rasulova D. Ijtimoiy sohani indikativ rejalashtirish. Ma’ruza matni.

27. Рустамов Б., Асатуллаев Х., Турсунов Б. Ижтимоий соҳа иқтисодиёти. Маърузалар матни.

28. Sarsenbayeva R. “Kasbiy pedagogika” o‘quv fanidan ma’ruzalar matni.

29. Shadmanov Sh. “Theory of economics”. Lecture notes.

30. Қобилов Ш. Иқтисодий ва ижтимоий хавфсизликни мустаҳкамлаш стратегияси. Илмий рисола.

31. Shennayev X., Kenjayev I., Xalikulova G. O‘zbekistonda hududiy sug‘urta xizmatlar bozorini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari. Risola.

32. “Банк тизимини ислоҳ қилиш ва барқарорлигини оширишнинг самарали йўллари”га бағишланган республика миқёсидаги илмий-амалий конференция материаллари тўплами.

33. Абдуллаева Г., Парпиева Н. Методические указания по выполнению практических заданий по дисциплине Философия (этика, эстетика, логика).

34. Artikov N. “Chet mamlakatlar soliq tizimi” fanidan uslubiy qo‘llanma (amaliy mashg‘ulot o‘tish uchun).

35. Беркинов Х., Халдоров Х., Маннанова Ш. Применение моделей корреляционно-регрессионного анализа для решения экономических задач. Учебно-методическое пособие.

36. Ботиров А., Юлдашева Н. Местные бюджеты. Учебно-методическое пособие.

37. Kenjaboyev O. va boshqalar. Iqtisodiy-matematik usullar va modellar. Uslubiy qo‘llanma.

38. Kenjayev I., Matiyazova C. “Chet mamlakatlar sug‘urtasi” fanidan uslubiy qo‘llanma.

39. Xolyigitova N., Abdumadjidova D. “Pedagogika. Psixologiya” fanidan amaliy mashg‘ulot o‘tkazish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma.

40. Xalilova X., Alixo‘jayeva B. “Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi” fanidan mustaqil ishlarni tayyorlashga oid uslubiy qo‘llanma.

41. Hakimov B., Ismailova M. Practice book on the subject of “Economical analysis” (Financial analysis).

42. Илхамов Ш. Аудиторлик текширувлари жараёнида ички назорат тизимини баҳолаш методологиясини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати.

2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov