Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Axborot-resurs markazi kitob fondiga 2024 yil aprel oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

UO’K: 368.9(575.1)
O’-18

O‘zbekistonda hayot sug‘urtasining salohiyatini oshirish va rivojlantirish yo‘nalishlari: mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. T. Z. Teshabayev. – T.: Iqtisod-moliya, 2023 y. – 580 b. 104166 so‘m. 10 nusxa.

To’plamda O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 23-oktabrdagi PQ-5265-son “Sug’urta bozorini raqamlashtirish va hayot sug’urtasi sohasini rivojlantirish bo’yicha chora-tadbirlar tog’risida”gi qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash, hayot sug’urtasi sohasini rivojlantirish tendensiyalari va istiqbollarini aniqlash.

UO’K: 336.14
B 98

Byudjet xarajatlari samaradorligini oshirish va davlat moliyaviy nazorati faoliyatini takomillashtirish mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. Mexmonov S. – T.: Onur Print, 2024 y. – 616 b. Hadya. 1 nusxa.

Ilmiy-amaliy konferensiyada Respublikamizda olib borilayotgan islohotlar davlat moliyaviy nazorati tizimini yanda rivojlantirish, davlat moliyaviy resurslarini samarali boshqarish hamda byudjet mablag’laridan maqsadli va oqilona foydalanish ustidan davlat moliyaviy nazorati tizimini takomillashtirish, moliyaviy operatsiyalarning qonuniyligini…

UO’K: 796.01(075)
K 25

Karimov F. X. Jismoniy tarbiya va sport: darslik. – T.: Taxririy nashriyot, 2023 y. – 240 b. Hadya. 3 nusxa.

Ushbu jismoniy tarbiya va sport fanining dasturiga to’laqonli mos keladi. Umuman olganda mazkur fan bo’yicha tayyorlangan darslik jismoniy tarbiya va sport tizimida asosiy o’rinni egallaydi.

УЎК: 314.482
А 13

Ўзбекистонда аҳоли демографик жараёнларининг иқтисодий-статистик таҳлили: монография. – Т.: Lesson Press, 2023 й. – 112 б. Ҳадя. 3 нусха.

Монографияда янги ижтимоий-иқтисодий шароитида аҳолининг демографик жараёнларини статистик тадқиқ этишнинг ижтимоий-иқтисодий мазмун моҳияти очиб берилган. Аҳолининг такрор барпо бўлиши ва ёш таркибининг ўзаро боғланишини моделлаштирилган.

УЎК: 368:339.1(575.1)
A 15

Абдуллаева Н. А. Суғурта компанияларининг фонд бозоридаги фаолиятини такомиллаштириш: монография. –Т.: Iqtisod-Moliya, 2023 й. – 124 б. Ҳадя. 5 нусха.

Мазкур монографияда суғурта компанияларининг фонд бозоридаги фаолиятининг объектив зарурлиги, уларнинг ўзаро фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган йўналишлар тадқиқ қилинган. Монографияда суғурта компанияларининг фонд бозоридаги фаолият турларининг назарий ва ҳуқуқий асослари баён этилган.

УЎК: 368(575.1)
А 31

Адилова Г. Д. Ўзбекистонда суғурта хизматлар бозорини ривожлантириш стратегияси: монография. – Т: Iqtisod-moliya, 2023 й. – 100 б. 104166 сўм. 25 нусха.

Мазкур илмий монография миллий ва халақаро миқёсда суғурта хизматлари бозорини тадқиқ этиб, унинг тадрижий ривожланишини ўрганишга бағишланган ва тадқиқот натижаларини ўз ичига олган.

УДК: 336.717.061(575.1)
А 35

Азимова Ш. С. Пути обеспечения инновационной кредитной деятельности коммерческих банков Узбекистана: монография. – Т.: Iqtisod-Moliya, 2021 г. – 128 с. Дар. 1 экз.

Монография раскрывает вопросы развития инновационной кредитной деятельности отечественных коммерческих банков. В работе рассмотрен зарубежный опыт в сфере инновационной кредитной деятельности на примере передовых коммерческих банков России и Европы.

УЎК: 368.9(575.1)
З-71

Закирходжаева Ш. А. Ҳаётни суғурта қилиш соҳасини ривожлантириш йўналишлари: монография. – Т.: Iqtisod-moliya, 2023 й. – 120 б. 104166 сўм. 35 нусха.

Мазкур монографияда Ўзбекистонда ҳаёт суғурта соҳасининг ҳозирги ҳолатини ўрганиш ва таҳлил қилиш орақали унга баҳо бериш, мазкур суғурта соҳасининг ривожланишига тўсиқ бўлаётган ижтимоий иқтисодий омилларини аниқлаш, мамлакатимизда уни тадбиқ этиш йўлларини аниқлаш ва Ўзбекистон суғурта бозорида ҳаёт суғурта соҳасини ривожлантиришдаги иқтисодий муносабатлар тадқиқ этилган.

UO’K: 336.71:004(575.1)
I-38

Ilxamova Y. S., Mirzayev D. A., Mo‘minov B. B. Tijorat banklarida raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari: monografiya. – T.: Ziyo nashr-matbaa, 2024 y. – 112 b. Hadya. 2 nusxa.

Respublikamizda so’ngi yillarda milliy iqtisodiyotimizni tubdan modernizatsiya qilish bo’yicha olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar doirasida mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy hayoti va davlat boshqaruvi tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirildi.

УЎК: 330.341.42
К 18

Каландаров Р. А. Иқтисодиётнинг реал сектори ривожланишига институционал ўзгаришларнинг таъсирини ошириш йўллари: монография. – Т.: Chinor fayzi baland, 2024. – 156 б. Ҳадя. 1 нусха.

Мазкур монография иқтисодиётнинг реал сектори ривожланишига институционал ўзгаришларнинг таъсирини ошириш йўлларини тадқиқ этишга бағишланган. Унда институтлар ва институтционал ўзгаришларга турли хил қарашлар, институционал ўзгаришларнинг зарурияти, йўналишлари, гурухлари кенг мазмунда ўрганилган.

УЎК: 338.22:004
К 20

Камалов Ш. К., Камалова Ж. М. Хўжалик юритувчи субъектлар молиясида замонавий молиявий технологиялардан фойдаланишни такомиллаштириш: монография. – Т.: Ziyo nashr-matbaa, 2024 й. – 153 б. Ҳадя. 4 нусха.

Монографияда иқтисодиётни рақамлаштириш орқали молиявий технологиялар саноатининг ривожланиш тенденциялари ва ўзига хос хусусиятлари, молия секторида технология интеграциясининг назарий-услубий жиҳатлари ва асосий тенденциялари, молиявий технологиялар саноатини ривожлантириш муаммолари, хўжалик юритувчи субъектларда кўлланилаётган Саноат 4.0 технологиялари…

УЎК: 368.025.661-048.32(575.1)
М 13

Маврулова Н. А. Умумий суғурта соҳасини ривожлантириш йўналишлари: монография. – Т.: Iqtisod-moliya, 2023 й. – 220 б. 104166 сўм. 30 нусха.

Мазкур монографияда суғурта фаолиятининг соҳалар бўйича таснифланиши, умумий суғурта соҳасини ривожлантиришнинг назарий-методологик асослари ўрганилган, Ўзбекистонда умумий суғурта соҳаси фаолияти натижаларининг мамлакат иқтисодиёти ривожига таъсири таҳлил қилинган ҳамда Ўзбекистонда умумий суғурта соҳасини ривожлантириш йўналишлари тадқиқ этилган.

UO’K: 796.32(075.8)
M 23

Mamatkulov B. X. O‘zbekiston Respublikasi aholisining xayotiylik darajasini ekonometrik baholash: monografiya. – T.: Lesson Press, 2023 y. – 100 b. Hadya. 3 nusxa.

Ushbu monografiya O’zbekiston Respublikasi aholisining xayotiylik darajasini ekonometrik baholashga bag’ishlangan. Monografiyada O’zbekiston Respublikasi aholisining xayotiylik darajasini ekonometrik baholash usullari takomillashtirilgan va aholining xayotiylik darajasini oshirishning qulay statistik tahlil qilish usullari yoritilgan.

UO’K: 368:61
M 31

Matiyazova S. R. O‘zbekistonda tibbiy sug‘urtani rivojlantirish imkoniyatlari: monografiya. – T.: Iqtisod-moliya, 2023 y. – 92 b. 104166 so‘m. 40 nusxa.

Mazkur monografiyada O’zbekistonda tibbiy sug’urtani amalga oshirish tartibi, shartlari, tibbiy sug’urtaning moxiyati va zarurligi nazariy jixatdan bayon etilgan, hamda O’zbekiston sug’urta bozorida tibbiy sug’urtani rivojlantirishdagi iqtisodiy munosabatlar tadqiq etilgan.

УЎК: 368.023-048.32(575.1)
М 15

Матиязова С. Р. Ўзбекистонда суғурта воситачилигини такомиллаштириш: монография. – Т.: Iqtisod-moliya, 2023 й. – 120 б. 104166 сўм. 35 нусха.

Мазкур монографияда суғурта воситачилари фаолиятига таъсир кўрсатадиган омиллар ва қарашлар, ҳамда Ўзбекистонда суғурта воситачилари фаолиятидаги муносабатлар тадқиқ этилган.

UO’K: 336.713
Т 88

Муродова Д. Ч. Тижорат банкларининг фаолиятини тартибга солишни такомиллаштириш: назария ва амалиёт: монография. – Т.: Fan va ta‘lim, 2023 й. – 164 с. Ҳадя. 1 нусха.

Ушбу монографияда тижорат банкларининг ликвидлилиги ва молиявий барқарорлигини тартибга солишни такомиллаштириш, регулятв капиталнинг ўсиш суръати билан активларнинг рискка тортилган суммаси ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш, банклар фаолиятини стресс-тестлаш методикасини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган муаммолар ҳамда уларнинг ечимларига қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

УДК: 368.023-048.32(575.1)
Н 88

Нуралиева М. М. Совершенствование методологии страхования рисков в условиях цифровизации экономики: монография. – Т: Iqtisod-moliya, 2023 г. –  108 с. 104166 сум. 35 экз.

В монографии рассмотрена особенность развития страхования с учетом особенностей самой отрасли в Республике Узбекистан. Монография издана в рамках Государственного фундаментального гранта ФЗ-2020041539- Цифровизация страховой деятельности в Узбекистане и внедрение инновационных страховых продуктов.

UO’K: 339.727.22(575.1)
O-95

Ochilov B. B., Hoshimov J. R., Butayev J. I. Iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda mamlakat investitsion jozibadorligi: nazariya va amaliyot: monografiya. – T.: Ilm-ma‘rifat, 2024 y. – 162 b. Hadya. 2 nusxa.

Monografiyada investitsion muhit jozibadorligi talqinida xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning zamonaviy holati va tendensiyalari, O‘zb R xorijiy investitsiyalar ko‘lami va oqimini oshirishning konseptual jihatlari, xorijiy investit-siyalarni jalb qilishda investitsion jozibadorlikni yanada yaxshilashning xorij tajribalari hamda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishda xorij tajribasi o‘rganilgan bo‘lib, uni O‘zbekiston sharoitida qo‘llash yuzasidan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

УЎК: 549.67(575.1)
Р 28

Рахматалиев М. Э. Паррандачилик соҳасида инновацион фаолият самарадорлигини статистик баҳолаш: монография. – Т.: Lesson Press, 2023 й. – 129 б. Ҳадя. 3 нусха.

Ушбу монографияда паррандачилик соҳасида инновацион фаолият самарадорлигини статистик баҳолашнинг асосий йўналишлари, соҳада инновацион фаолият самарадорлигини статистик баҳолаш бўйича хорижий давлатлар тажрибалари, паррандачилик корхоналарининг фаолияти таҳлили ва бошқа мавзулар атрофлича ёритилган

УЎК: 336.717:330.43(575.1)
Р 30

Рахманов М. С. Тижорат банклари фаолиятини иқтисодий-математик моделлаштириш йўллари (банк операциялари мисолида): монография. – Т.: Iqtisod-moliya, 2023 й. – 150 б. Ҳадя. 3 нусха.

Ушбу монография, акцияларнинг реал (бозор) ва номинал нархи ўртасидаги фарқ кўрсаткичларини ҳисобга олиш орақали тижорат банкларининг фонд бозорида акцияларга таъсир қулувчи молиявий рискларни таъсирчанлик даражасининг 2024 йилгача прогнози ишлаб чиқилган ва шу асосда Gauss Copulasси модели такомиллаштирилган.

UO’K: 336.531.2(575.1)
R 18

Razzakov J. X. Biznes loyihalarini moliyalashtirish va samaradorligini baholash metodologiyasini takomillashtirish: monografiya. – T.: Impress Media, 2024 y. – 104 b. Hadya. 1 nusxa.

Ushbu monografiyada biznesni moliyalashtirish manbalari tasnifi va ularning o’ziga xos xususiyatlari, biznesni loyihaviy moliyalashtirish va uning asosiy yo’nalishlari, biznes loyihalarini moliyalashtirishda tijorat banklari ishtiroki tashkiliy jihatlari, biznes loyihalarini qimmatli qog’ozlar emissiyasi vositasida moliyalashtirishning amaldagi holati tahlili…

УДК: 330.341.42
С 89

Сулейманов И. Р. Пути усиления интеграции банковского и реального секторов экономики: монография. –Т.: Iqtisod-Moliya, 2024 г. – 112 с. Дар. 2 экз.

В данной монографии исследованы основные направления интеграции банковского и реального секторов экономики, а также исследованы основные аспекты усиления взаимодействия, внедрение инновационных (FinTech) финансовых технологий позволяющих усилить интеграцию между банковским и реальным секторами экономики. Проведён анализ ликвидности банковского сектора экономики до 2025 года.

УДК: 336.71
С 86

Султонмуродов Б. Б. Совершенствование механизма кредитования корпоративных клиентов коммерческих банков: монография. – Т.: Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи, 2024 г. – 124 с. Дар. 1 экз.

В данной монографии исследованы теоретические и методологические основы банковского кредитования, изучен зарубежный опыт банков в области инвестиционного кредитования и проектного финансирования, современное состояние функционирования кредитной системы банков Республики Узбекистан.

УДК: 336.711(575.1)
Т 82

Туляганова Ш. С. Монетарная политика центрального банка Республики Узбекистан и перспективы её развития: монография. – Т.: Iqtisod-Moliya, 2023 г. – 96 с. Дар. 1экз.

Данная монография в достаточной степени раскрывает теоретико-правовые основы монетарной политики Центрального банка, её особенности и зарубежный опыт. Помимо этого проведен анализ инструментов монетарной политики Центрального банка Узбекистана, особенности их применения в условиях геополитических проблем и последствий коронавируса.

UO’K: UO’K: 336.11
A 15

Hamdamov O. N. Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy menejment tizimining metodologik asoslarini takomillashtirish: monografiya Sh. U. Rajabov, N. A. Sherqo’ziyeva. – T.: Chinor fayzi baland, 2024 y. – 216 b. Hadya. 2 nusxa.

Mazkur monografiyada moliyaviy menejment ilmiy yo’nalishini mustaqil shakillanish bosqichlari, moliyaviy menejmentning fundamental asoslari, iqtisodchi olimlarning mazkur ilmiy yo’nalishni rivojlantirishga doir amalga oshirgan tadqiqotlari va ularning qisqacha mazmuni bayon etilgan.

УДК: 517.956
Х 33

Хашимов А. Р. Аналог принципа Сен-Венана для решение управления третьего порядка составного типа и их некоторые применение: монография. – Т.: Iqtisod-moliya, 2023 й. – 88 с. Дар. 6 экз.

В данной монографии решен вопрос о выделении таких классов уравнений нечетного порядка, для которых возможна постановка корректной краевой задачи в терминах коэффициентов.

УЎК: 368.9(575.1)
Х 21

Халикулова Г. Т. Суғурта ташкилотларида инновацион фаолияти самарадорлигини ошириш йўналишлари: монография. – Т.: Iqtisod-moliya, 2024 й. – 204 б. 104166 сўм. 30 нусха.

УДК: 330.322
Х 87

Хошимов Ж. Р. Очилов Б. Б., Наримонов С. С. Инвестиционная политика: теория и практика: монография. – Т.: Ilm-ma‘rifat, 2024 й. – 166 с. Ҳадя. 1 нусха.

В данном монографии разработаны научные рекомендации по управлению современными организациями, место инвестиционной политики в структуре стратегии организаций, трансакции рационирования в системе инвестиционной политики, анализ трансакций сделки в инвестиционной политике региона, трансакции управления и модель минимизации трансакционных издержек.

УЎК: 958.7(075.8)
Қ 53

Қодиров Ф. А. Ўзбекистон Республикасида пул таклифининг иқтисодий ўсишга таъсирини эконометрик моделлаштириш: монография. – Т.: Lesson Press, 2023 й. – 146 б. Ҳадя. 3 нусха.

Ушбу монографияда пул таклифининг барқарорлигини таъминлаш, монетар сиёсати инструментларидан оптимал фойдаланиш амалиётини такомиллаштириш, инфляцион таргетлаш режимлари турларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, миллий валютанинг барқарорлигини таъминлаш ва бошқа масалалар ўрганилган.

УЎК: 478.051.325.1565
Ф 20

Файзиева Н. Ш. Миллий иқтисодиётни инновацион ривожлантириш асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш: монография. – Т.: Fan ziyosi, 2024 й. – 143 б. Ҳадя. 8 нусха.

Мазкур монографияда Ўзбекистонда ривожланиб келаётган миллий иқтисодий ўсишни таъминлаш масалалари тадқиқ этилган, унинг ҳозирги тараққиёт шароитида инновация иқтисодиётнинг мухим омили сифатида талқин этади.

УДК: 54(038)
Ю 42

Юлдашева Н. В. Методы бюджетного регулирования местных бюджетов: теория и практика: монография. – Т.: Издательско-полиграфический творческий дом имени Гафура Гуляма, 2024 г. – 152 с. Дар. 1 экз.

В монографии представлен научно-теоретический материал по методам регулирования местных бюджетов, проанализирована и оценена действующая практика методов регулирования местных бюджетов, рассмотрен передовой зарубежный опыт регулирования с целью приемствования элементов в отечественную практику

Eslatma: Ushbu ro’yxatdan avtoreferatlar o’rin olmagan. Ular bilan tanishish uchun adabiyotlarining batafsil ro’yxatini ko’chirib oling!

2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov