Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2023 yil aprel oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

UO‘K: 657:658(575.1)
K 18

Kаlonov M. B., Abduvaxidov F. T., Dadabayev Sh. X. Buxgalteriya hisobi: darslik. – T.: TDYU, 2022. – 410 b. Hadya. 4 nusxa.

Darslik davlat ta’lim standarti talablariga muvofiq tayyorlangan bo‘lib, unda buxgalteriya hisobining predmeti va usullari, pul mablag‘lari va hisob-kitoblar hisobi, asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar hisobi, investitsiyalar hisobi, materiallar hisobi, mehnat va unga haq to‘lash hisobi, xarajatlar hisobi, mahsulot, tovar (ish va xizmatlar va ularni sotish hisobi, kapital, fondlar va moliyaviy natijalar hisobi, soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar hisobi, moliyaviy hisobot, boshqaruv hisobini tashkil etish, budjetlashtirish va xarajatlarni nazorat qilish kabi mavzular nazariy va amaliy jihatdan keng yoritib berilgan.

UO‘K: 657.1
K 18

Kalonov M. B., Ortiqov X. A. Buxgalteriya hisobi. I-qism: darslik. – T.: TDYU, 2022. – 679 b. Hadya. 2 nusxa.

Darslik bakalavr va magistrlarni tayyorlash bo‘yicha Davlat standartlari asosida tayyorlangan. Darslikda buxgalteriya hisobini tashkil etish jihatlari, aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital va boshqa hisob obyektlarini buxgalteriya hisobida aks ettirish va ularga oid ma’lumotlarni moliyaviy hisobotlarda ochib berish xususiyatlari yoritilgan. Shu bilan birga, aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital va boshqa hisob obyektlarining harakati bilan bog‘liq operatsiyalarni hujjatlar bilan rasmiylashtirish uchun boshlang‘ich hujjatlarning namunaviy shakllari ilova qilingan.

UO‘K: 657.1
K 18

Kalonov M. B., Ortiqov X. A. Buxgalteriya hisobi. II-qism: darslik. – T.: TDYU, 2022. – 679 b. Hadya. 2 nusxa.

Darslik bakalavr va magistrlarni tayyorlash bo‘yicha Davlat standartlari asosida tayyorlangan. Darslik buxgalteriya hisobini tashkil etish jihatlari, aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital va boshqa hisob obyektlarini buxgalteriya hisobida aks ettirish va ularga oid ma’lumotlarni moliyaviy hisobotlarda ochib bcrish xususiyatlari yoritilgan. Shu bilan birga, aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital va boshqa hisob obyektlarining harakati bilan bog‘liq operatsiyalarni hujjatlar bilan rasmiylashtirish uchun boshlang‘ich hujjatlarning namunaviy shakllari ilova qilingan

UO‘K: 005.936(075.8) / 332.62(075.8)
X 73

Xomitov K. Z., Ko‘paysinova L. K. Mulk qiymatini baholash: darslik. – T.: Tahririy nashriyot, 2023. – 337 b. 25816 so‘m. 50 nusxa.

Mazkur darslikda mulk qiymatini baholashning nazariy asoslari va zamonaviy kontseptsiyalari tahlil qilinib, mulk tasnifi, tavsifi, ko‘rsatkichlari va xususiyatlari ochib berilgan hamda mulk qiymatini baholashda hisobga olinadigan omillar va risklar tasniflangan, baholash tamoyillari, yondashuv va usullari tavsiflangan. Shuningdek, mulk qiymatini baholash faoliyatining tashkiliy mexanizmi, baholash standartlari va ulami qo‘llanish xususiyatlari hamda turli maqsadlarda mulk qiymatini baholash xususiyatlari bayon etilgan.

UO‘K: 796(075.9)
O-95

Ochilov E. O., Karimov F. X. Jismoniy tarbiya va sport: darslik. – T.: Tahririy nashriyot, 2022. – 160 b. 14066 so‘m. 100 nusxa.

Ushbu o‘quv-qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi yo‘riqnomalarida belgilangan davlat ta’lim standartlari talablariga javob beruvchi “Jismoniy tarbiya va sport” fani bo‘yicha tasdiqlangan namunaviy dastur asosida tuzilgan.
Ushbu jismoniy tarbiya va sport fanining dasturiga to‘laqonli mos keladi. Umuman olganda mazkur fan bo‘yicha tayyorlangan o‘quv qo‘llanma jismoniy tarbiya va sport tizimida asosiy o‘rinni egalaydi. O‘quv qo‘llanmadan barcha oliy o‘quv yurtlarida taxsil olayotgan talabalar uchun faydalanishga mo‘ljallangan.

УДК: 796(075)
Т 29

Тaшпулатов Ф. А., Абдуллаев Ф. А. Физическое воспитание и спорт: учебник. – Т.: Tahririy nashriyot, 2022. – 236 с. 19310 сум. 100 экз.

Данный учебник предназначен для всех направлений бакалавриата нашей Республики. В учебнике даны рекомендации и сведения о теоретических основах физической культуры и спорта, об организованном проведении занятий по лёгкой атлетике (бег и прыжки), гимнастике, спортивным играм (футбол, волейбол, баскетбол).

UO‘K: 657(075.8)
U 47

Umarova M. A., Nabixo‘jayev A. A. Biznes statistika: darslik. 1-qism. – Т.: Iqtisodiyot, 2023. – 360 b. Hadya. 1 nusxa.

Darslik statistik usullar haqidagi bilimlarning afzalliklari haqidagi umumiy ma’lumotlardan boshlanadi hamda statistikaning ba’zi asosiy qoidalari, ehtimollar hazariyasi va ularning iqtisodiy faoliyatda tutgan o‘rni bayon qilinadi. Uslubiy ko‘rsatmalar va namunali misollarni yechish magistrantlarga statistika metodlarini o‘zlashtirishda yordam bersa, mustaqil yechish uchun taklif qilingan misollar har bir mavzu bo‘yicha mustaqil izlanishga, qo‘shimcha adabiyotlar bilan ishlashga, boshqa fundamental fanlardan o‘rgangan va olgan bilimlarini takrorlashga, eslashga chorlaydi. Bu usul statistik metodlarni o‘zlashtirishda magistrantlarga yordam beradi degan umiddamiz. Mustaqil ishlash uchun berilgan misollar sodda, ixcham, tushunarli va ko‘pchiligi shartli raqamlarda tuzulgan.

УДК: 336(075)
Ж 58

Жиянова Н. Э., Таджибекова Д. Б. Финансы. Модуль 3. Финансы хозяйствующих субъектов: учебник. – Т.: Nihol print, 2023. – 288 с. 251000 сум. 30 экз.

Данный учебник предназначен для студентов высших образовательных учреждений, обучающихся по экономическим направлениям и изучающих учеб­ную дисциплину «Финансы». Учебник содержит теоретические, научные, нормативные, практические данные по финансам хозяйствующих субъектов, вопросы, тесты для само­контроля и глоссарий по главам учебной дисциплины «Финансы». Учебник будет полезным для студентов, профессоров-преподавателей экономических вузов, высококвалифицированных специалистов различных ор­ганизаций, учреждений, предприятий в качестве материала для повторения и за­крепления полученных знаний по учебной дисциплине «Финансы».

УДК: 336(075)
Т 29

Ташматова Р. Г. Финансы. Модуль 5: Государственные закупки: учебник. – Т.: Tahririy nashriyot, 2023. – 272 с. 21640 сум. 50 экз.

Учебник подготовлен для бакалавриата высших образовательных учреждений, обучающихся по экономическим направлениям и изучающих учебные дисциплины, такие как «Финансы» и «Государственные закупки». Учебник включает в себя теоретические, научные, нормативно-правовые и практические данные по организации и осуществлении государственных закупок, а также вопросы и тесты для самоконтроля, глоссарий по темам рабочей учебной программы дисциплины «Финансы».

УДК: 51:330
Х 27

Хашимов А. Р. Математика для экономистов. Часть 3: учебник. – Т.: Tahririy nashriyot, 2022. – 410 с. 14711 сўм. 50 экз.

В учебнике излагаются элементы теория вероятностей и математической статистики и основы финансовой математики с некоторыми экономическими приложениями. Рассмотренные примеры, экономические модели и упражнения прикладного характера отвечают требованиям по внедрению зарубежного опыта преподавания математики бакалаврам-экономистам.

УДК: 330.322(075)
Г 95

Гулямов С. С., Джуманиязова М. Ю., Мирзанова Н. М. Технологии искусственного интеллекта в экономике: учебник. – T.: Tahririy nashriyot, 2023. – 340 с. 26137 сўм. 50 экз.

В этом учебнике рассматриваются концептуальные аспекты автоматизации. Рассмотрены автоматизированные информационные системы и их классификации, информационная безопасность в экономическом комплексах. Особое внимание уделены на программное и техническое обеспечение информационных комплексов в экономике, автоматизированные информационные технологии используемое в бухгалтерском учете, банковском деле, и финансовой деятельности.

UO‘K: 339.227(075)
X 21

Ataniyazov J. X. Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari. III-qism : darslik. – T.: Tahririy nashriyot, 2023. – 208 b. 19587 so‘m. 30 nusxa.

Ushbu darslikda xalqaro kredit munosabatlari ishtirokchilari va tuzilmasi, ko‘p tomonlama xalqaro davlat kreditlari, xalqaro xususiy firmalar (tijorat) kreditlari, xalqaro bank kreditlari, xalqaro kreditning to‘lov va hisob-kitob shartlari, xalqaro kredit liniyasi orqali kreditlash mexanizmi, xalqaro kredit foiz stavkalari, foiz svoplari, xalqaro kredit bozori mahsulotlari, xalqaro kredit reytinglari, xalqaro kredit munosabatlari tizimida tashqi qarzdorlik, xalqaro kredit munosabatlari va tashqi qarzdorlikni tartibga solish kabi masalalar yoritilgan.

UO‘K: 330.43
M 81

Muminova M. A. Ekonometrika: darslik. – T.: Taxririy nashriyot, 2022. – 208 b. 17364 so‘m.
50 nusxa.

O‘quv qo‘llanma “Ekonometrika” fani o‘quv dasturiga muvofiq yozilgan. Bunda ekonometrikaning maqsadi, funksional va ekonometrik modellashtirish asoslari, ekonometrik modellar bosqichlari, juft va ko‘p omilli ekonometrik tahlil, ekonometrik modellarni baholash, vaqtli qatorlar, ekonometrik modellarning tenglamalar tizimi, amaliy ekonometrik modellar, iqtisodiy ko‘rsatkichlarni prognozlashda ekonometrik modellardan foydalanish mazmun-mohiyati yoritib berilgan. Qo‘llanmada makroiqtisodiy va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish, ekonometrik tahlil qilish va prognozlashning matematik va statistik usullari, shuningdek ularni baholash usullari misollari keltirilgan.

УДК 42:811.1/8
S 21

Saidova F. B., Haydarov I. T. English around the world: textbook. – T.: Tahririy nashriyot, 2022. – 140 p. 12987 so‘m. 50 nusxa.

English is widely used in every field. Schoolchildren and students use English for study, for work (present and future), for promotion and for recreation. They have to use it in speaking, listening comprehension, skimming and scanning, writing and translating activities in various official and nonofficial situations. Manual “English around the world”is for the students of the academic lyceum under Tashkent institute of Finance. Manual includes 12 units, grammar rules and exercises to strengthen, the exercises given in each unit serve to develop speaking, reading, writing skills. The topics are mainly related to the field of economics and at the same time help the student to learn during the lesson and outside the class and to develop existing language skills, to expand their creative thinking.

UO‘K: 657.6(075.8)
S 58

Sindarov Sh. E., Meliyev I. I. Moliyaviy hisobot auditi: o‘quv qo‘llanma. – T.: Tahririy nashiriyot bo‘limi, 2022. – 248 b. 30354 so‘m. 50 nusxa.

O‘quv qo‘llanma davlat ta’lim standartlari talablariga muvofiq tayyorlangan bo‘lib, u “Moliyaviy hisobot auditi” fani mavzulari bo‘yicha tayanch so‘z va iboralar, takrorlash uchun savollar, mustaqil ish mavzulari, mavzu bo‘yicha amaliy masalalar, testlar to‘plami va ularning javoblari, glossariy va foydalanilgan adabiyotlar ro‘xatini o‘z ichiga olgan.

UO‘K: 330.322.01:005.591.6(075.8)
S 13

Sabirova L. Sh. Investments and innovations: manual. – T: “Tahririy nashriyot” bo‘limi, 2022. – 244 p. 20873 so‘m. 30 nusxa.

The manual was developed on the basis of the State educational standard for personnel training and the curriculum for the discipline “Investments and Innovations”. The purpose of this work is to assist teachers in planning, organizing and conducting of practical classes, and students in self-preparation for practical classes of the discipline “Investments and Innovations”. This edition contains detailed practical material on each topic, basic terms and concepts on topics, control questions for students’ self- examination of mastering the material, tests, tasks, cases and topics of independent work. The work contains a glossary and a list of literature used in the development of the manual.

UO‘K: 330.322.01:005.591.6(075.8)
Sh 12

Shaislamova N. K. Investments and innovations: manual. – T.: TIF, 2022. – 432 p. 37420 so‘m. 30 nusxa.

The manual outlines the subject and tasks of science, the organization of investment activity, the role and importance of investment projects in the development of the national economy, the content and main stages of the investment policy, the formation of the public investment program, the forms of attracting foreign investments into the national economy, the methods of capital construction in investment activity, evaluation of the effectiveness of investment projects, the nature, types and methods of assessing investment risks and ways to reduce them, as well as investment development reforms in Uzbekistan and similar topics are reflected in the logical sequence in terms of continuity.

UO‘K: 004.451:657(075)
K 27

Jumaniyazova M. Yu., Majidova I. G., Ramazanov A., Ro‘ziyev F. A. Kasbiy faoliyatda axborot texnologiyalari: o‘quv qo‘llanma. – T.: Tahririy nashriyot, 2023. – 520 b. 42965 so‘m.
30 nusxa.

Mazkur darslikda axborot komplekslarining texnik va dasturiy ta’minoti, ma’lumotlar bazasini tashkil etish va boshqarish, axborot komplekslarining o‘zaro integratsiyasi, tarmoq axborot texnologiyalari o‘rganilgan. Buxgalteriya, moliya, bank faoliyatlarida avlomatlashtirilgan axborot texnologiyalari, ularda qo‘llaniladigan dasturiy ta’minotlar haqida alohida to‘xtalib o‘tilgan. Raqamli iqtisodiyotda mavjud texnologiyalardan elektron hukumatda, elektron tijorat tizimlarida foydalanish va ulaming xavfsizligiga e’tibor berilgan. Iqtisodiyotdagi axborot tizimlarida raqamli platformalardan foydalanishning asosiy yo‘nalishlari, jumladan, elektron tijorat, elektron hukumat, kriptovalyuta va raqamli pullar keng talqin qilingan.

УДК: 657.6-051:336.71(075.8)
Б 12

Бабаева, Г. Я. Банковский аудит: учебное пособие. – Т.: Tahririy nashriyot, 2023. 184 с. 16118 сўм. 50 экз.

В учебном пособии рассматриваются ключевые вопросы, теоретические и практические основы внутреннего аудита банков. Материал базируется на отечественном опыте проведения внутреннего аудита банков, содержит примеры, расчеты и задания для самостоятельного решения. Издание предназначено для студентов, изучающих банковское дело, бухгалтерский учет и аудит банков, магистров, докторантов, и преподавателей экономических факультетов вузов, а также кадров банковской системы.

УДК: 17:001.12
П 87

Примов М. Н. Современная прикладная этика: учебно-методическое пособие. – Т.: ТФИ, 2022. 25342 сўм. 5 экз.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Современная прикладная этика» подготовлено на основе учебной программы, утвержденной ректором Ташкентского финансового института. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Современная прикладная этика» утверждено протоколом учебно-методического Совета Ташкентского финансового института №10/17 от «28» май 2022 г.

УЎК: 657:656.13
К 19

Калонов М. Б. Даромадлар ва харажатлар ҳисоби ҳамда таҳлил услубиёти (автотранспорт корхоналари мисолида): монография. – T.: “Akademnashr”, 2019. – 352 б. Ҳадя. 2 нусха.

Мазкур монографияда автомобиль транспорти корхоналари мисолида даромадлар ва харажатлар ҳисоби ҳамда таҳлили услубиётини такомиллаштиришга қаратилган тадқиқот ва унинг натижаси бўйича хулосалар келтирилган.

УЎК: 330.322(575.1)
Х 71

Хошимов С. Ўзбекистонда хорижий инвестицияларни суғурталашни такомиллаштириш: монография. – T.: Lesson press, 2023. – 165 б. Ҳадя. 1 нусха.

Монографияда Ўзбекистонда хорижий инвестицияларни суғурталашнинг назарий-методологик асослари, мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикасида хорижий инвестицияларни суғурталаш фаолиятини ривожланиш босқичлари атрофлича тадқик этилган. Мазкур илмий асарда иқтисодиётнинг тараққий этишида хорижий инвестицияларнинг ўрни, иқтисодиётни модернизация қилиш ва рақобат шароитида хорижий инвестицияларни жалб қилиш ҳамда уларни суғурта воситасида ҳимоялашни амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятлари ҳамда хорижий инвестицияларни суғурталаш бўйича халқаро тажриба ёритилган.

УЎК: 658.01
У 79

Утанов Б. Қ. Кўп тармоқли фермер хўжаликлари фаолияти самарадорлигини эконометрик моделлаштириш: монография. – Т.: Vneshinvestprom, 2022. – 120 б. Ҳадя.
2 нусха.

Мазкур монография жахонда фермер хўжаликлари фаолиятини самарали ташкил этиш ҳамда уни бошқариш билан боглиқ масалаларни ўрганиш бўйича илмий тадқиқот ишларини тадқиқ қилиш, кўп тармоқпи фермер хўжаликлари фаолияти самарадорлигини эконометрик моделлаштиришнинг илмий ва услубий асосларини тадқиқ этиш; кўп тармокли фсрмер хўжалиги фаолияти самарадорлигини эконометрик моделлаштиршида иқтисодий — математик моделлар тизимиии яратиш ва эконометрик моделлаштириш усулларини ишлаб чиқиш хамда уларни прогноз вариантларини амапга ошириш доирасида олиб борилгаи тадқиқот ишлари доирасида тайёрланган.

УЎК: 368.911.5
Б 21

Базаров З. Х. Ўзбекистонда тиббий суғурталаш амалиётини такомиллаштириш: монография. – Т.: Tahririy nashriyot, 2022. – 116 б. Ҳадя. 2 нусха.

Мазкур монография Ўзбекистонда тиббий суғурталаш амалиётини такомиллаштириш масалаларига бағишланган. Унда, тиббий суғурталаш ва 2025 йилгача бўлган даврда мажбурий тиббий суғуртани босқичма-босқич жорий этиш тизимининг ҳуқуқий асослари ишлаб чиқилмоқда, уларни такомиллаштиришнинг зарурлиги асосланган. Изланишлар натижасида Ўзбекистонда тиббий суғурталаш амалиётини такомиллаштириш масалаларига бағишланган. Унда, тиббий суғурталаш ва 2025 йилгача бўлган даврда мажбурий тиббий суғуртани босқичма-босқич жорий этиш тизимининг ҳуқуқий асослари ишлаб чиқилмоқда амалий жиҳатларини такомиллаштиришга оид илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

UO‘K: 336.22(575.1)
Sh 26

Sharipova N. H. Banklarda to‘lov tizimini takomillashtirish: monografiya. – T.: Lesson Press, 2023. – 121 b. Hadya. 2 nusxa.

Monografiyada to‘lov tizimining mohiyati, turlari, to‘lov instrumentlari xususidagi ilmiy-nazariy qarashlar, metodologik hamda me’yoriy-huquqiy asoslari, xorijiy mamlakatlarning bu boradagi ilg‘or tajribasi va uning amaliy ahamiyati, Respublikamizda to‘lovlar va to‘lov tizimining amaldagi holati tahlili natijalari, shu bilan birga, banklarda to‘lov tizimlari bilan bog‘liq mavjud muammolar va ularning yechimiga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar bayon etilgan. Shuningdek, monografiyada to‘lov tizimi ko‘rsatkichlarining makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar bilan bog‘liq ekonometrik tahlili va o‘rta muddatga mo‘ljallangan prognoz ko‘rsatkichlari berilgan.

UO‘K: 811.161.1’373.46:336
O‘-16

“O‘zbek va rus tillarida moliya-iqtisod terminlarining qo‘llanilishi va muammolar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. – T.: Tahririy nashriyot, 2022. – 140 b. 28333 so‘m. 6 nusxa.

Ushbu to‘plam 2022-yil 13-oktyabr kuni Toshkent moliya institutida bo‘lib o‘tgan “O‘zbek va rus tillarida moliya-iqtisod terminlarining qo‘llanilishi va muammolar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari asosida tayyorlangan. O‘zbek va rus tillarining ilmiy-amaliy masalalari, soha terminologiyasi muammolari, til o‘qitishda innovatsion ta‘lim texnologiyalaridan foydalanishning yangi isliqbollari, shuningdek, leksikografiya taraqqiyotida muammo va yechimlar masalasiga oid maqolalar bu to‘plamdan o‘rin olgan.

UO‘K: 311
O‘ 24

O‘zbekiston raqamlarda / Узбекистан в цифрах 2020-2021: statistik to‘plam. – T.: O‘zbekiston Respublikasi statistika qo‘mitasi, 2022. – 257 b. 67000 so‘m. 2 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko‘rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo‘yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

Eslatma: Ushbu ro’yxatdan avtoreferatlar o’rin olmagan. Ular bilan tanishish uchun adabiyotlarining batafsil ro’yxatini ko’chirib oling!

2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov