Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2023 yil yanvar oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

УЎК: 28-21

Ж 96

Жўраев Т. Ҳаётимдаги илоҳий лаҳзалар. – Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2022 й. – 132 бет. Ҳадя. 2 нусха.

Рисола мантиқий боғлиқликда бўлган уч қисмдан иборат. Дастлаб инсон муқаддас илоҳий ҳилқат эканлиги тўғрисида фикр юритилади ва руҳий қувват ҳамда уни мустаҳкамловчи амаллар баёни берилади. Кейинги қисмда муаллифнинг падари бузруквори ҳаётида ўзи гувоҳ бўлган ва эшитган илоҳий мўжизалар баён қилинади. Охирги бўлимда ўзининг дунё хаётида содир бўлган илоҳий воқейликлар бутун тафсилоти билан аниқ далиллар асосида ҳикоя қилинади.

УЎК: 165.24

Ж 96

Жўраев Т. Қадрдонларимга қалбим туғёнлари. (Шеърий бағишлов ва қутловлар). – Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2022 й. – 36 бет. Ҳадя. 2 нусха.

Шеъриятдаги ижод – бу қалбдаги нозик туйғуларнинг нафис баён қилиниши. “Қадрдонларимга қалбим туғёнлари” деб номланган мазкур тўпламда муаллифнинг юраги тўридан катта хурматга лойиқ инсонларга аталган бағишлов ва қутловлар жой олган. Бу шеърий бағишловлар муашшаҳ йуналишида бўлиб, исми-шарифларининг бош ҳарфларига асосланиб ёзилган. Унда бағишлов эгасининг характери, ҳаёт йўли, аждоди ва авлодлари, эришган ютуқлари қисқа ва моҳирона тарзда мужассамлаштириб, баён қилинган.

УЎК: 657(075)

О-95

Очилов И., Ризаев Н., Калонов М. Бухгалтерия ҳисоби: Дарслик. – Т.: “Nihol print” OK,
2022 й. – 318 бет. 85000 сўм. 100 нусха.

Дарслик икки қисмдан иборат бўлиб, унинг биринчи қисмида фан бўйича ўқув дастурига мувофиқ ўқув жараёнини 1-семестрни қамраб олади. Бунда “Бухгалтерия ҳисоби” фанига кириш, бухгалтерия баланси, бизнес жарёнлари ҳисоби, иккиёқлама ёзув ва счётлар тизими, хужжатлаштириш ва инвентаризация, бухгалтерия ҳисоби регистрлари ва шакллари, пул маблағлари ҳисоби, меҳнат ва унга ҳақ тўлаш ҳисоби, товар-моддий захиралар ва инвестициялар ҳисоби каби мавзулар ёритиб берилган.

UO’K: 005(075)

S 95

Sulaymonov B. Menejment 3-qism. Darslik. – Т.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 280 бет.
93000 so‘m. 100 nusxa.

Darslikda “Marketing menejmenti” kursining asosiy mavzulari keltirilgan bo’lib. Korxona menejmenti va marketing faoliyatining nazariy asoslarini ochib berish bilan birga, ularni xorijiy va mahalliy kompaniyalar tomonidan amaliy tatbiq etish tajribasi yoritilgan. Har bir mavzu bo’yicha o’z-o’zini tekshirish uchun savollar berilgan bo’lib, unda uning asosiy nuqtalari yoritilgan va o’quv materialini yaxshiroq o’zlashtirishga yordam beradi.

UO’K: 378.147(075)

T 60

Tojiboyeva D. Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi: Darslik. – Т.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 444 bet. 130000 so‘m. 100 nusxa.

Darslik mazkur fanni o’rganishning nazariy vaa amaliy asoslarini qamrab olgan. Darslikning maqsadi iqtisodiy tafakkurini rivojlantirish uchun dars olishda qo’Ilaniladigan asosiy metodlar bilan tanishtirish, o’quv jarayonini, ma’ruza, amaliy, seminar darslarini tashkil etish, va uni takomillashtirish, fanni o’rganishning ko’rgazmali, informatsion ta’minoti, o’z ustida muntazam mustaqil ishlash, bilimning kognitiv darajasini baholash, olgan bilimlarini amaliyotda qo’llash asosida magistratura talabalarida iqtisodiy fanlardan dars o’tish malakasini hosil qilish bo’yicha bilim berishdir.

УДК: 378.147(075)

T 60

Турдахунова С. Математика для экономистов. Модуль №2. Математический анализ и ее приложения в экономике. Учебник. – Т.:  СП “Nihol print”, 2021 г. – 316 стр.
115000 сўм. 100 экз.

В учебнике излагаются элементы математического анализа, с некоторыми экономическими приложениями. Рассмотренные примеры, экономические модели и упражнения прикладного характера отвечают требованиям по внедрению зарубежного опыта преподавания математики бакалаврам-экономистам.

UO’K: 336.22

U 70

Usmanova M. Soliqlar va soliqqa tortish (III qism). Jismoniy shaxslarni soliqqa tortish. Darslik. – Т.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 508 bet. 145000 so‘m. 100 nusxa.

Mazkur darslikda “Jismoniy shaxslarni soliqqa tortish” fanining predmeti, maqsadi va vazifalari, jismoniy shaxslardan undiriladigan soliqlar va unga tenglashtirilgan to’lovlar tarkibi, jismoniy shaxslar to’laydigan har bir soliq turini hisoblash, hisob-kitoblarini taqdim etish va to’lash tartibi, davlat soliq xizmati organlarining vakolatlari va vazifalari kabi masalalar keng yoritib berilgan.

UO’K: 336.4(075)

X 87

Xomitov K., Raimjanova M., Qosimova S. Qimmatli qog‘ozlar qiymatini baholash. Darslik. – Т.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 270 bet. 220000 so‘m. 30 nusxa.

Mazkur darslik qimmatli qog‘ozlarning baholash ob’ekti sifatida nazariy, metodologik va huquqiy asoslarini tizimli o‘rganish va o‘zlashtirishga bag‘ishlangan. SHuningdek darslikda, qimmatli qog’ozlar qiymatini baholashning turlari va regulyativ asoslari, qimmatli qog‘ozlarning qiymati va narxi, uning qiymatini belgilovchi omillar, qarz va ulush munosabatlarini ifodalovchi hamda hosilaviy va boshqa turdagi qimmatli qog’ozIar qiymatini baholash xususiyatlari, qimmatli qog’ozlar qiymatini uning narxi bilan bog‘liqlikda baholash konsepsiyasi bayon etilgan.

UO’K: 519.6(075)

X 68

Xashimov A., Sotvoldiyev A., Xujaniyazova G., Xolbozorov K. Iqtisodchilar uchun matematika: Darslik. 2-modul. – Т.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 298 bet. 85000 so‘m. 100 nusxa.

Mazkur darslik iqtisod yo’nalishida ta’Iim olayotgan talabalarga mo’ljallangan bo‘lib, unda matematik tahlilning asosini tashkil etuvchi bir va ko‘p o‘zganivchili funksiyalar, differensial va integral hisobga oid tushunchalar iqtisodiyotga tatbiqlari bilan bog’liq holda bayon etilgan. Shu bilan birga namunaviy misollar, iqtisodiy modellar va amaliy xarakterga ega bo’lgan masalalar keltirilgan.

UO’K: 368.91(075)

Yu 31

Yuldashev O., Zakirxodjayeva Sh. Hayot sug‘urtasi: – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2022 y. – 365 bet. 182000 so‘m. 50 nusxa.

Darslik “Hayot sug’urtasi,, fani dasturi asosida yozilgan bo’lib, unda hayot sug’urtasining paydo bo’lishi va rivojlanishi, hayot sug’urtasini rivojlantirishning nazariy asoslari, hayot sug‘urtasi turlarining klassifikatsiyalanishi, hayot sug‘urtasida yuzaga keladigan risklar, uzoq va qisqa muddatli hayot sug’urtasi, havot sug‘utasida sug’urta shartnomalarini tuzish, hayot sug’urtasini tashkil etishning o‘ziga xos xususiyatlari, tibbiy sug’urta va sog’Iiqni sug’urtalash, ijtimoiy sug’urta va nafaqa sug’urtasiga oid masalalar o‘z aksini topgan.

UO’K: 336.71(075)

Yu 31

Qurbanov R., Rahimov A. Bank nazorati va tahlili. Darslik. – Т.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 431 bet. 145000 so‘m. 100 nusxa.

Ushbu darslikda tijorat banklari faoliyatini inspeksion va distantsion nazoratni amalga oshirishning nazariy va amaliy jihatlarini qamrab oladi. Shuningdek, darslikda tijorat banklari faoliyatini nazorat qilish usullari, tijorat banklari faoliyatini nazorat qilish bo’yicha xalqaro Bazel standart, tijorat banklari faoliyati ustidan amalga oshiriladigan distantsion nazorat, tijorat banklari faoliyatini inspektsion tekshirish, bank nazorati bo’yicha Bazel tamoyillari va talablari, Bazel ni O’zbekiston bank amaliyotiga qo’llash, banklar faoliyatini kredit reytingi asosida baholash, bank kapitali, bankning majburiyatlarini, aktivlarini, bankning likvidliligini hamda moliyaviy natijalarini tahliliy nazariy jihatidan hozirgi zamon talablari asosida yoritib berilgan.

UO’K: 005.52:004(075)

Ya 49

Yakubov U., Altiyev Q., Mahmudova E. Biznes tahlilda raqamli texnologiyalar. Darslik. – Т.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 236 bet. 76000 so‘m. 100 nusxa

Darslikda raqamli iqtisodiyotning nazariy asoslari, uning evolyutsiyasi muhokama qilinadi, boshqaruvning yangi ob’yektlari – platformalar va biznes iqtisodiy tizimlari biznesni boshqarishning yangi tamoyillari, raqamli iqtisodiyotning zamonaviy axborot texnologiyalarini rivojlantirish va qo‘llashda yuzaga keladigan muammolar haqida malumotlar keltirilgan.

УЎК: 336.717(075.8)

К 35

Кенжаев М. Банк операциялари мониторинги. Ўқув қўлланма. – Т.: “Nihol print” OK, 2022 й. – 240 бет. 193000 so‘m. 30 нусха.

5232400-“Иқтисодий хавфсизлик” бакалавриат таълим йуналишида таҳсил олаётган мутахассисликларга тайёрланган. Ўқув қўлланмада асосан банк операциялари мониторингига оид мавзулар берилган бўлиб, уларнинг умумий хусусиятлари банк операцияларини мониторинги амалиётига доир маълумот, материаллар асосида ёритилган.

УЎК: 336(075)

М 21

Маликов Т. Молия: хўжалик юритувчи субъектлар молияси (ўқув қўлланма). – Т.: “Nihol print” OK, 2022 й. – 508 бет. 147000 сўм. 100 нусха.

Ўқув қўлланма “Молия” фани дастури асосида ёзилган бўлиб, унда хўжалик юритувчи субъект (ХЮС)лар молияси давлат молиявий салоҳиятининг асоси, ХЮСларни молиявий ислоҳ қилиш, уларнинг молиявий ресурслари, асосий ва айланма капитал доиравий айланишининг молиявий жиҳатлари, ХЮСларнинг ишлаб чиқариш харажатлари, фойдаси ва рентабеллиги, ХЮС маркетинг стратегиясининг молиявий йўналишлари, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва янгилаш инвестицион дастурларини молиялаштириш, ХЮСларнинг молиявий барқарорлиги ва уй хўжалиги молияси ХЮСлар молиясининг таркибий қисми каби масалалар ўз аксини топган.

UO’K: 164(075.8)

M 13

Mavlyanov A., Abdullayev A. Mantiq: O‘quv qo‘llanma. – Т.: “Nihol print” OK, 2022 y.
– 156 bet. 137000 so‘m. 50 nusxa.

O‘quv qo‘llanmada mantiq ilmining vujudga kelishi va keyingi rivojlanishining o’ziga xos jihatlari an’anaviy fomial mantiq masalalari doirasida boy madaniy meros hamda hozirgi zamon “Mantiq” fani nazariy kursining tafakkur mazmuni, shakllari, qonunlari, hamda dalillash, ilmiy muammo, faraz, nazariy kabi mantiqiy usul va amallar bilan bog‘liq bo‘lgan masalalari o‘z aksini topgan.

UO’K: 657(075.8)

P 21

Pardayev A., Pardayeva Z., Pardayeva Sh. Operativ va strategik boshqaruv hisobi (O‘quv qo‘llanma). – Т.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 266 bet. 125000 so‘m. 50 nusxa.

O‘quv qo‘llanma talabalarga operativ hamda strategik boshqaruv hisobining mohiyati, uning asosiy vazifalari, shuningdek xo’jalik yurituvchi sub’ektlar rahbarlari va menejerlari manfaatlaridan kelib chiqqan holda xarajatlar hisobini tashkil qilish, ishlab chiqilayotgan mahsulot birligi tannarxi hisoblash usullari, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga (ishlar, xizmatlarga) bahoni belgilash, foydani hisoblash, turli xil boshqaruv qarorlari ichidan eng optimalini tanlash usullarini o’rganishga amaliy yordam beradi.

УДК: 330.43(075.8)

Х 12

Хабибуллаев И. Эконометрика. Учебное пособие. – Т.: СП “Nihol print”, 2021 г.
– 188 стр. 67000 сўм. 100 экз.

Учебное пособие подготовлен на основании учебного плана и программы утвержденной министерством Высшего и среднее специального образования Республики Узбекистан на базе учебников «Эконометрика» изданной под редакцией члена корреспондента РАМ И.И.Елисеевой. В учебном пособии рассмотрены краткая история возникновения эконометрики, ее предмет, задачи и методы построения уравнений парных и многофакторных регрессии.

UO’K: 330.101.54(075.8)

E 59

Ergashev E., Asatullayev X., Shermuxamedov B. Mikroiqtisodiyot va makroiqtisodiyot (O‘quv qo‘llanma). – Т.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 266 bet. 78000 so‘m. 100 nusxa.

O’quv qo’llanmada mikro va makroiqtisodiyotning asoslari berilgan. Jumladan, asosiy iqtisodiy tushuncha va ko’rsatkichlar, talab va taklif qonuni va mexanizmlari, iste’molchi va ishlab chiqaruvchilar tanlovi, alohida iqtisodiy sub’ektlar darajasida qarorlar qabul qilinishi, bozor muvozanati, bozor iqtisodiyotining asoslari, ishlab chiqarish omillari va xarajatlari, daromadni maksimallashtirish va foydani oshirish asosiy makroiqtisodiv ko’rsatkichiar va ularni baholash, tovarlar va pul bozorlarida makroiqtisodiy muvozanat, milliy valyula barqarorligi, inflyatsiya va ishsizlik masalalari, davlat byudjeti hamda mamlakatimizning tashqi siyosati masalalari va davlatning makroiqtisodiy siyosati yoritilgan.

УЎК: 336(075)

М 21

Нурманов У. Жорий активлар таҳлили: назария ва амалиёт. Монография. – Т.: “Lesson Press”, 2022 й. – 205 бет. Ҳадя. 1 нусха.

Мазкур монография 2021-2022 йиллардаги давлат илмий-техникавий дастури доирасида бажарилган АМ-РЗ-2019062030-сонли «Хўжалик юритувчи субъектларнинг кредитга лаёқатлилигини баҳолашнииг скоринг моделини яратиш» мавзусидаги амалий тадқиқотлар лойиҳа матижалари асосида тайёрланган. Унда хўжалик юритувчи субъектларнинг асосий бўғинларидан бирини ташкил этувчи жорий активлар таҳлили тадқиқ этилган.

УЎК: 94(575)

М 21

Отамуратов С. Янгиланаётган Ўзбекистон ижтимоий-инновацион жараёнларида ёшлар фаолияти. Монография. – Т.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2022 й. – 248 бет. Ҳадя. 1 нусха.

Монография Ўзбекистонда амалга оширилаётган модернизациялаш жараёнининг мазмун-моҳияти, ижтимоий сохадаги инновацион жараёнларда ёшларнинг мустақил ижтимоий гуруҳ сифатидаги иштироки, уларни фаоллаштиришга таъсир ўтказувчи мотивлар, жамият ҳаётида табақаланишга таъсир ўтказувчи, уюшмаган ёшларнинг шаклланишига олиб келадиган омиллар ва уларни бартараф этиш ҳамда ёшлар фаоллиги механизмларини такомиллаштириш каби муаммоларни қамраб олади.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekistonda ijtimoiy rivojlanish va turmush darajasi / Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане. 2018-2021. – Т.: O‘zRDSQ , 2022 y. – 242 bet. 65000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekiston sanoati / Промышленность Узбекистана. 2018-2021. – Т.: O‘zRDSQ, 2022 y. – 150 bet. 51000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekistonda transport va aloqa / Транспорт и связь в Узбекистане. 2018-2021. – Т.: O‘zRDSQ , 2022 y. – 152 bet. 52000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi / Сельское хозяйство Узбекистана. 2018-2021. – Т.: O‘zRDSQ , 2022 y. – 288 bet. 83000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekistonda qurilish / Строительство в Узбекистане. 2018-2021. – Т.: O‘zRDSQ, 2022 y. – 176 bet. 56000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekistonda savdo / Торговля в Узбекистане 2018-2021. – Т.: O‘zRDSQ, 2022 y. – 140 bet. 48000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekiston hududlarining yillik statistik to‘plami / Статистический ежегодник регионов Узбекистана 2020-2021 y. – Т.: O‘zRDSQ, 2022 y. – 290 bet. 120000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekiston demografik yillik to‘plami / Демографический ежегодник Узбекистана
2017-2021. – Т.: O‘zRDSQ, 2022 y. – 212 bet. 64000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekistonda mehnat va bandlik / Труд и занятость в Узбекистане 2018-2021. – Т.: O‘zRDSQ, 2022 y. – 150 bet. 49000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekistonda kichik tadbirkorlik / Малое предпринимательство в Узбекистане
2018-2021. – T.: O‘zRDSQ, 2022 y. – 190 bet. 60000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

Ayollar va erkaklar / Женщины и мужчины 2018-2021. – Т.: O‘zRDSQ , 2022 y. – 263 bet. 68000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekistonda axborotlashgan jamiyat rivojlanishning asosiy ko‘rsatkichlari / Основные показатели развития информационного общества в Узбекистане 2018-2021. – T.: O‘zRDSQ , 2022 y. – 173 bet. 50000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekistonda ilm-fan va innovatsion faoliyat / Наука и инновационная деятельность в Узбекистане 2018-2021. – T.: O‘zRDSQ, 2022 y. – 133 bet. 37000 so‘m.  1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekistonda narxlar / Цены в Узбекистане 2018-2021. – T.: O‘zRDSQ, 2022 y. – 130 bet. 43000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekistonda turizm / Туризм в Узбекистане 2018-2021. – T.: O‘zRDSQ, 2022 y. – 145 bet. 41000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

UO’K: 311

O’ 24

O‘zbekistonda asosiy fondlar / Основные фонды в Узбекистане – T.: O‘zRDSQ,
2022 y. – 127 bet. 53000 so‘m. 1 nusxa.

Nashrda hisobot davri uchun statistik ko’rsatkichlar Yevropa hamjamiyatining iqtisodiy faoliyat turlari statistik tasniflagichiga (NACE Rev.2) asoslangan O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy faoliyat turlari umumdavlat tasniflagichi (IFUT-2) bo’yicha shakllantirilgan va taqdim etilgan.

2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov