Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2022 yil iyun oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

УДК: 336.69(075)

C 96

Сулейманов И., Баймуратова Г., Юлдашева У. Международные финансовые отношения. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 464 стр. 140450 сўм. 47 экз.

Tovarlarning, xizmatlarning, kapitalning va mehnat resurslarining xalqaro oqimlari globallashuv tendentsiyalari va munosabatlar bilan ortib boradi. Xususan, Prezident Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich ”Qonun ustuvorligini ta’minlash va inson manfaatlari mamlakat xalq farovonligi rivojlanishining kafolati” kitobida mamlakatimiz tijorat banklari rivojlanishining yangi ustuvor yo’nalishlarini qisqa va o‘rta muddatli istiqbolda belgilab, quyidagilami ta’kidladi: “Tijorat faoliyatini baholash mezonlarini o‘zgartirish zarur. banklan bugungi kunda ulaming ishlarini uzoq muddatli kredit qo‘yilmalari ulushining o‘sishi va buning uchun ichki manbalami jalb qilish prizmasi bilan baholash kerak”

UO’K: 339.9(075)

A 49

Alimardonov E. Xalqaro moliya munosabatlari. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 516 bet. 139309 so‘m. 99 nusxa.

Ushbu darslikda xalqaro moliya munosabatlarining nazariy asoslari, jahon iqtisodiyoti globallashuvi, xalqaro moliya tizimi, xalqaro valyuta munosabatlari, jahon valyuta tizimi va uning rivojlanish bosqichlari, xalqaro moliya munosabatlarida valyuta risklarini boshqarish, xalqaro kapital harakati, xalqaro lizing operatsiyalari, xalqaro kredit va investitsiya munosabatiarining rivojlanishi, xalqaro moliyaviy risklar va xalqaro reyting agentliklari va boshqa mavzular batafsil yoritilgan.

UO’K: 336.6(075)

E 45

S. Elmirzayev [va boshq.] Kapital bozori. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 192 bet. 182484 so‘m. 29 nusxa.

Mazkur darslikda zamonaviy global iqtisodiyotda xalqaro moliya bozori, xalqaro moliya bozorining valyuta sektori, xalqaro kredit bozori, xalqaro moliya bozorida suveren qarzlar, xalqaro fond bozori, xalqaro investitsiyalar bozori, xalqaro sug’urta bozori, zamonaviy xalqaro oltin bozori, xalqaro hosilaviy moliyaviy instrumentlar bozori, xalqaro moliya bozorida sekyuritizatsiya, xalqaro moliya bozorida risklarni boshqarish tizimlari, xalqaro moliya bozorining to’lov infrastrukturasi, xalqaro moliya bozorida suveren davlatlar, xalqaro moliya bozori inqirozlari, xalqaro moliya bozorining tartibga solinishi, O’zbekiston xalqaro moliya bozori tizimida kabilar yoritib berilgan.

UO’K: 811.512.133(075)

H 84

Husanov N., Dilmurodova N. O‘zbek tili. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 172 bet. 56054 so‘m. 98 nusxa.

O’zbek tili darsligi Oliy va o’rta maxsus ta‘lim vazirligi tavsiya qilgan namunaviy dastur asosida tuzilgan. Darslik rejaga binoan o’quv yili davomida olib boriladigan mavzularni o’z ichiga oladi. Har bir dars matnlar, grammatik materiallar, mavzuni o’zlashtirish va mustahkamlash uchun yo’naltirilgan topshiriqlar, pedagogik texnologiyalar bilan boyitilgan.

UO’K: 336.717.6(075)

K 35

Kenjayev M., Ernazarov N. Bank hisobi, tahlil va audit (1-qism). Bank hisobi va audit yo‘nalishini kasbiy faoliyat asoslari. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 208 bet. 58471 so‘m. 98 nusxa.

5233900 – “Bank hisobi va audit” bakalavriat ta’lim yo’nalishida tahsil olayotgan mutaxassisliklarga tayyorlangan. Darslikda asosan bank hisobi, tahlil va audit yo’nalishiga oid mavzular berilgan bo’lib, ularning umumiy xususiyatlari bank amaliyotiga doir ma’lumot, materiallar asosida yoritilgan.

UO’K: 339.13(075)

M 28

E. Nabiyev [va boshq.] Marketing. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 456 bet. 93306 so‘m. 96 nusxa.

Ushbu darslik 13ta bobdan iborat bo’lib, bozor munosabatlari sharoitida korxonalar faoliyatining marketing mexanizmlarini qonunchilik va iste‘mol bozorlarining holatini hisobga olgan holda ushbu mexanizmni hozirgi iqtisodiy sharoitga bog’lash orqali ko’rib chiqadi. U tezkor va strategik ahamiyatga ega bo’lgan marketing dasturi, bozor kon‘yunkturasiga oid masalalarni o’z ichiga oladi.

UO’K: 336(075)

N 87

Nuritdinova V., Sharapova M. Moliya (I modul). Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 228 bet. 67971 so‘m. 98 nusxa.

Ushbu darslik oliy ta’limning “Moliya’’ bakalavriat ta’lim yo’nalishlarining Davlat ta’lim standartlari, namunaviy rejalari va fan dasturlari asosida tayyorlangan bo’lib, ushbu yo’nalishi bo‘yicha tayyorlanayotgan kadrlarning moliyaga oid bilimlarni o‘rganishlari va ularda moliyaviy munosabatlarini tashkil etish bo’yicha amaliy ko’nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

UO’K: 336.148(575.1)(075)

Q 88

Qo‘ziyev I., G‘aniyev Sh., Ramazonov A. Byudjet hisobi va nazorati. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 632 bet. 144893 so‘m. 97 nusxa.

Mazkur darslikda byudjet tizimi byudjetlari ijrosi hisobi va nazorati jarayonini tashkil etishning dolzarb masalalari hamda ilmiy va uslubiy jihatlari yoritilgan. Darslikda byudjet g’azna ijrosi hisobi va nazoratini tashkil etish va faoliyati mexanizmiga doir iboralar, tushunchalar, o’zlashtirish uchun savollar, adabiyotlar ro’yxati keltirilgan.

UO’K: 631.16(073)

R 29

Raximov M., Astanakulov O., Kalandarova N. Iqtisodiyot subyektlari moliyaviy holatining tahlili. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 484 bet. 88472 so‘m. 97 nusxa.

Iqtisodiyot subyektlari moliyaviy holatining tahlili orqali korxonalarda iqtisodiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish, aktivlar va ularning kelgusidagi ko’payishi, kapitali va uning o’sishi, majburiyatlarining holati, moliyaviy natijasi va rentabelligi, pul oqimlari va ularning kutilishlari boshqaruvning barcha obyektlari bo’yicha axborotlarni chuqur qayta ishlash orqali faoliyatni turi va maqsadli yo’lga qo’yish imkoni tutiladi.

UO’K: 657.622(075.8)

R 29

Raximov M., Mavlanov N., Kalandarova N. Iqtisodiy tahlil. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 517 bet. 120308 so‘m. 97 nusxa.

Xo’jalik yurituvchi subyektlarning faoliyati, uning samaradorligi, moliyaviy ahvoli va natijaviyligi, ularning pul ishlab topish va kapitalni o’stirish imkoniyatlarini aniqlash muhim axborotlar oqimini shakllantirish bilangina hal etilmaydi. Ushbu axborotlar oqimi qayta ishlanishi, real holat aniq baholanishi, uning kelgusidagi kutilishlari oldindan bashorat qilinishi, turli tahlikalar hisobga olinishi talab etiladi. Faqat shu orqaligina samarali boshqaruvni yo’lga qo’yish va yuritish mumkin.

UO’K: 339(075)

S 73

Soatov E., Murodova N. Deutsch. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 142 bet. 70159 so‘m. 48 nusxa.

Mazkur darslik moliyachi va iqtisodchilar uchun mo’ljallangan bo’lib, qo’llanma turmushning turli jabhalari, shu jumladan iqtisod va moliya sohasiga oid 28 mavzu hamda qo’llanmaning har chorak qismida o’tilgan mavzularni takrorlash, o’zlashtirilgan bilimlarni tekshirish uchun 2 test imtihon savollari berilgan. Darslik har bir mavzuga oid audio (eshitish) hamda video (ko’rish)lar bilan boyitilgan bo’lib, talabalarda til o’rganishning to’rt asosiy ko’nikmasi, Lesen (o’qish), Schreiben (yozish), Hören (eshitish) va Sprechen (gapirish) imkoniyatlarini to’laqonli shakllantirishga zamin yaratadi.

UO’K: 658.6

X 99

Xudayberdiyeva D. Xizmatlar sohasi menejmenti. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 420 bet. 98890 so‘m. 99 nusxa.

Mazkur darslik ham o’z mavzusining dolzarbligi, uning tarkibiy tuzilishi va mazmuni, xorijiy mamlakatlar tajribasidan misollar keltirish hamda mavzular bo’yicha ilmiy-nazariy qarashlardan kelib chiqqan holda ― Menejment ta‘lim yo’nalishi talabalariga maxsus adabiyot sifatida tavsiya etilmoqda.

UO’K: 336(075)

Sh 26

Sharapova M., Ismailova N. Moliya (6-modul). Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 320 bet. 78971 so‘m. 98 nusxa.

Ushbu darslik oliy ta’limning “Moliya” bakalavriat ta’lim yo’nalishlarining Davlat ta’lim standartlari, namunaviy rejalari va fan dasturlari asosida tayyorlangan bo’lib, moliyaning dolzarb muammolarini o’rganish va O’zbekiston Respublikasi moliyaviy munosabatlarini rivojlantirish istiqbollari bo’yicha amaliy ko’nikmalanii shakllantirishga xizmat qiladi.

UO’K: 65(075.8)

X 63

Xomitov K. Biznes qiymatini baholash. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 388 bet. 64804 so‘m. 99 nusxa.

Mazkur darslikda biznes (korxona) qiymatini baholashning nazariy asoslari va zamonaviy konsepiyalari tahlil qilinib, biznes qiymatini baholashning mazmuni, mohiyati, zaruriyati va xususiyatlari ochib berilgan hamda biznes qiymatini baholashda hisobga olinadigan omillar va risklar tasniflangan, baholash tamoyillari, yondashuv va usullari tavsiflangan. Shuningdek, biznes qiymatini baholash faoliyatining tashkiliy mexanizmi, baholash standartlari va ularni qo’llanish xususiyatlari hamda turli maqsadlarda biznes qiymatini baholash xususiyatlari bayon etilgan.

УДК: 51(075)

Б 12

Бабаджанов Ш., Козлов А. Высшая математика / Математика для экономистов. (Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии) Часть 1. Учебник. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 308 стр. 126668 сўм. 48 экз.

В учебнике пособии излагаются основы линейной алгебры и элементы аналитической геометрии в тесной связи с различными экономическими приложениями. Рассмотренные примеры, экономические модели и упражнения прикладного характера отвечают требованиям по внедрению зарубежного опыта преподавания математики бакалаврам экономистам. Учебник предназначено бакалаврам всех направлений области образования «Экономика» и написано в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.

УДК: 51(075)

Х 33

Хашимов А., Вакульчик В. Высшая математика / Математика для экономистов. (Основы математического анализа) Часть 2. Учебник. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 356 стр. 143207 сўм. 48 экз.

В учебнике излагаются элементы математического анализа, по возможности, с некоторыми экономическими приложениями. Рассмотренные примеры, экономические модели и упражнения прикладного характера отвечают требованиям по внедрению зарубежного опыта преподавания математики бакалаврам-экономистам.

УДК: 657.622(075.8)

R 29

Бабаджанов Ш., Башун С. Высшая математика / Математика для экономистов. (Теория вероятностей и математическая статистика) Часть 3. Учебник. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 249 стр. 107372 сўм. 48 экз.

Учебник содержит 9 параграфов по теории вероятностей и математической статистике. Материал, изложенный в книге, является математической базой для многих (но не всех) математических методов, применяемых в экономических моделях. Пособие предназначено бакалаврам всех направлений области знания «Экономика», и написано в соответствии с требованиями государственного стандарта.

УДК: 336.1(575.1)(075)

Ж 58

Жиянова Н., Ташматова Р. Государственные финансы. Учебник. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 336 стр. 90889 сўм. 97 экз.

Данный учебник предназначен для бакалавриата высших образовательных учреждений, обучающихся по экономическим направлениям и изучающих учебную дисциплину «Государственные финансы». Учебник содержит теоретические, научные, нормативные, практические данные по функционированию государственных финансов, вопросы для самоконтроля, тесты и глоссарий.

УДК: 368(075)

Э 80

Эрматов Т., Умарходжаева М. Управление риском. Учебник. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 284 стр. 79889 сўм. 98 экз.

В учебнике рассмотрены сущность, классификация, формы и методы управления рисками в условиях рыночной экономики, оценка рисков, методические основы количественной оценке рисков. Учебник позволяет глубже понять механизм управления рисками в рыночной среде. Излагаются системно и комплексно методические положения по оценке рисков.

УДК: 657.22(100)(075)

К 90

Кулжанов О., Кулибоев А. Международный бухгалтерский учёт. Учебник. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 236 стр. 107372 сўм. 48 экз.

Учебник разработано с учетом государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 5230900 – «Бухгалтерский учет и аудит» в качестве руководства при самостоятельной подготовке студентов по дисциплине «Международный бухгалтерский учёт». В книге показаны особенности ведения бухгалтерского учёта в разных странах Европы, Америки и Азии.

УДК: 339(075)

М 38

Г. Халикулова [и дрг.] Международная экономика. Учебник. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 228 стр. 94968 сўм. 44 экз.

Данный учебник по международной экономике фокусируется на включение в содержательное направление инновационных разделов предмета. В структуру каждой темы входят основные положения и выводы по теме, структурно-логические схемы и таблицы, ключевые термины, проблемные вопросы и ситуации, темы докладов, сообщений, тесты, задачи и упражнения, фрагменты слайдов к мультимедийной презентации.

UO’K: 330.101.54(075.8)

A 82

Asatullayev X., Nazarova G., Mamanazarov A. Mikroiqtisodiyot. Makroiqtisodiyot. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 364 bet. 92556 so‘m. 97 nusxa.

Mazkur qo’llanma iqtisodiy kategoriyalar, bozor iqtisodiyotining qonuniyatlari, amal qilish mexanizmi, iqtisodiy jarayonlar dinamikasini o’zlashtirishni yengillashtirish, fanning mazmunini chuqurroq tushunishga yordam berish maqsadida tayyorlangan. Unda “Mikroiqtisodiyot. Makroiqtisodiyot” fanining o’quv dasturida o’rganish ko’zda tutilgan barcha mavzulari qamrab olingan.

UO’K: 336.6(075.8)

B 92

Buzrukxonov S. Byudjet tashkilotlari jamg‘armalari hisobi. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 132 bet. 72916 so‘m. 49 nusxa.

Ushbu o’quv qo’llanmada byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg’armalari bo’yicha mablag’larning shakllanishi va sarflanishi tartibi, hisobining yuritilishi alohida mavzularda o’z aksini topgan. Har bir mavzu yuzasidan tayanch tushunchalar, nazorat savollari va olingan bilimlarni tekshirish uchun nazorat test savollari berilgan.

UO’K: 1(075.8)

D 13

Davronov Z., Sultanova A., Parpiyeva N. Falsafa. 1-qism. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 240 bet. 70220 so‘m. 97 nusxa.

Falsafa fanlari doktori Ziyodulla Davronov, Aziza Sultanova va Nargiza Parpievalarning mazkur qo’llanmasida falsafaning dolzarb muammolari, uning tabiat va jamiyat, inson tafakkurining rivojlanishini tushuntirishdagi o’rni, insonlarda u yoki bu dunyoqarashlarni shakllantirishdagi hamda O’zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy-ma‟naviy sohalardagi falsafiy qarashlarning mohiyati va mazmuni kabi bir qator mavzularni yoritish o’rin olgan.

UO’K: 311(075.8)

H 12

Habibullayev I., Shadiyev X., Utanov B. Statistika bo‘yicha praktikum. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 312 bet. 45600 so‘m. 194 nusxa.

Ushbu o’quv qo’llanma avval nashr etilgan o’quv qo’llanmaning yangi o’quv dasturga mos qayta ishlangan va boyitilgan uchinchi nashri bo’lib, unda o’quv dasturidagi mavzular mazmunlari bo’yicha boblarga ajratilgan holda yozilgan. Bundan maqsad mavzularni statistika nazariyasi va amaliyotida qo’llaniladigan tushunchalarga moslashtirish va mavzularning uzviyligini ta‘minlashdan iborat. O’quv qo’llanma statistika nazariyasi va iqtisodiy statistika misol va masalalarini yechish, ularni tahlil qilishga mo’ljallangan bo’lib, unda misol va masalallarni yechish uchun uslubiy ko’rsatmalar, namunaviy misollar yechimi hamda barcha mavzular bo’yicha mustaqil ishlash uchun masalalar keltirilgan.

UO’K: 336.221(575.1)(075.8)

J –

Jo‘rayev A., Berdiyeva U. Soliq ma’murchiligi. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 284 bet. 91638 so‘m. 98 nusxa.

O’quv qo’llanmada soliq ma‘muriyatchiligining iqtisodiy mohiyati, maqsadi va vazifalari, funksiyalari va roli, uning davlat soliq menejmenti tizimida tutgan o’rni yoritilgan. Unda soliq ma‘muriyatchiligi faoliyati samarali tizimini shakllantirish yo’li orqali O’zbekiston Respublikasi soliq tizimi taraqqiyotining konseptual asoslari va O’zbekiston Respublikasida soliq siyosatini isloh qilish masalalari alohida ko’rib chiqilgan.

UO’K: 811.111.33(075.8)

M 12

Mansurova N. English for Business Success. Manual. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 254 p. 125289 so‘m. 49 nusxa.

The book is proposed for the first year students of finance institute. The aim of the book is to help students to become skillful in understanding and interpreting the economic texts, to master certain minimum of economic terms, to generate skills of reading, speaking, listening,writing and vocabulary.

UO’K: 368(075.8)

M 13

Mavrulova N. Sug‘urtada axborot texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 120 bet. 91639 so‘m. 29 nusxa.

O’quv qo’llanma sug’urtada axborot texnologiyalari‖ fan dasturi asosida tayyorlangan bo’lib, unda sug’urtada internetning virtual imkoniyatlaridan foydalangan holda faoliyat yuritish jarayonlari va bosqichlari bayon etilgan.

UO’K: 658.3(075.8)

S 74

Sobirjonov S. Tashkiliy xulq. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 288 bet. 78221 so‘m. 98 nusxa.

“Tashkiliy xulq” faniga bag’ishlangan ushbu o’quv qo’llanmada tashkiliy xulq va uni o’rganishning ahamiyati, tadbirkorlikning bozor iqtisodidagi o’rni, shuningdek, milliy iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarida band bo’lgan inson resurslari faoliyati samaradorligini oshirishda inson kapitalini boshqarishning ahamiyatini yoritish asosiy masala qilib olingan bo’lib, uni raqamlar tasdig’i bilan asoslashda, ayrim hollarda statistik ma’lumotlarning keyingi davr uchun tahmin qilingan ko’rsatkichlari keltirilgan holda istiqbollar prognozlangan. Shu bilan bir qatorda, tashkilotda rahbar madaniyati va uning o’ziga xos jihatlari haqida keng to’xtalingan.

UO’K: 339.1(575.1)(075.8)

O’-80

O‘roqov U. Davlat xaridi. 52320000 – “Davlat byudjetining g‘azna ijrosi” bakalavriat ta’lim yo‘nalishi uchun o‘quv qo‘llanma. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 200 bet. 62387 so‘m. 99 nusxa.

Qo’llanmada davlat xaridlarini tashkil etishning nazariy, tashkiliy va amaliy jihatlari aks ettirilgan. Jumladan, davlat xaridining mohiyati, uning maqsadi va vazifalari, O’zbekiston Respublikasida davlat xaridini tashkil qilishning huquqiy va tashkiliy asoslari, davlat xaridini amalga oshirish shakllari, davlat xaridlari jarayoniga doir umumiy talablar, xarid qilish tartib-taomillarni amalga oshirish kabi mavzular uzviylik va uzluksizlik nuqtai nazaridan mantiqiy ketma-ketlikda o’z aksini topgan.

УЎК: 339.1(575.1)(075.8)

М-38

Маликов Т. Молия: амалий жиҳатлар. Ўқув қўлланма. – T.: “Nihol print” OK, 2022 й. – 428 бет. 96479 сўм. 99 нусха.

Ўқув қулланма “Молия” фани дастурига мувофиқ ёзилган бўлиб, 5230600 — “Молия ва молиявий технологиялар” бакалавриат таълим йўналиши учун мўлжалланган. Унда амалий молиянинг фундаментал асослари, молиявий тизим, молиявий ҳисоботлар, вақт (давр) ва пул, инсон ҳаётида молиявий режалаштириш ва инвестицион лойиҳалар молиявий таҳлили билан боғлиқ бўлган масалаларнинг амалий жиҳатлари ўзбек иқтисодий адабиётида молиявий нуқтаи-назардан илк бора ўзига хос тарзда акс эттирилган.

УЎК: 1(075.8)

Ф 22

И. Мирзоқулов [ва бошқ.] Фалсафа (мантиқ, этика, эстетика). Ўқув қўлланма. – T.: “Nihol print” OK, 2022 й. – 440 бет. 113515 сўм. 95 нусха.

Ушбу ўқув-қўлланмада ―Фалсафа (мантиқ, этика, эстетика) фанидан семинар машғулотлари мазмунини талабаларга тушунарли тарзда, оддий услубда, чизмалар, янги педагогик технологиялар асосида ёритилган бўлиб, институт бакалавриат босқичи барча таълим йўналишлари талабаларига мўлжалланган.

УДК: 33:004+001.89(075.8)

А 37

Азизова М. Инновационные технологии в цифровой экономике. Учебное пособие. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 184 стр. 156449 сўм. 29 экз.

Цель учебного пособия – формирование у студентов теоретических основ инновационных технологий, существующих в цифровой экономике, роли облачных,
блокчейн и«взаимодополняющих» технологий в решении вопросов цифровой экономики, значимости цифровых платформ, навыков обучения и практического применения цифровой экономики в экономической деятельности.

УДК: 33:004+001.89(075.8)

Д 45

Джуманиязова М. Информационные комплексы и технологии в экономике. Учебное пособие. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 416 стр. 162502 сўм. 49 экз.

В этом учебнике рассматриваются концептуальные аспекты автоматизации. Рассмотрены автоматизированные информационные системы и их классификации, информационная безопасность в экономическом комплексах. Особое внимание уделены на программное и техническое обеспечение информационных комплексов в экономике, автоматизированные информационные технологии используемое в бухгалтерском учете, банковском деле, и финансовой деятельности.

УДК: 004:33(075.8)

Д 45

Джуманиязова М., Мирзанова Н., Давлатова З. Информационные комплексы и технологии в экономике. Практикум. Учебное пособие. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 346 стр. 179041 сўм. 47 экз.

В этом учебном пособие рассматриваются теоретические основы дисциплины, разработаны кейс стадий, задание по всем теоретическим тематикам. Особое внимание уделяется к выполнениям лабораторных работ, дано руководство по выполнению лабораторных работ по тематикам техническое и программное обеспечение в информационных комплексах, информационные комплексы и технологии в бухгалтерском учете, информационные комплексы и технологии в финансовой деятельности.

УДК: 657.6(100)(075.8)

М 38

И. Кузиев [и дрг.] Международные стандарты аудита. Учебное пособие. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 208 стр. 100481 сўм. 46 экз.

В учебном пособие рассматриваются основы международных стандартов контроля качества, аудита, обзорных проверок, прочих заданий по подтверждению достоверности информации, сопутствующих услуг и положений по международной аудиторской практике. Реформирование отечественной системы аудита предполагает умение ориентироваться в положениях и методике международного аудита.

УДК: 657.6(100)(075.8)

М 38

И. Кузиев [и дрг.] Международный аудит. Учебное пособие. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 264 стр. 184701 сўм. 26 экз.

Данное учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся в магистратуре по специальности 5А230902- «Аудит», и содержит в себе сведения об аудиторской деятельности в зарубежных странах, международных стандартах аудита и порядка их применения, контрольных вопросов для самопроверки.

УДК:

Ғ –

Ғаниев З. Аудиторлик далилларини йиғиш ва таҳлилий амалларини такомиллаштириш. Монография. – Т.: “Vneshinvestprom”, 2022 й. – 144 бет. Ҳадя. 4 нусха.

UO’K: 631.6(038)

N 18

Nazarova S., Axmedov O. Irrigatsiya va melioratsiya sohasiga oid terminlarning ruscha – o‘zbekcha – inglizcha izohli lug‘ati. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 424 bet. 770001 so‘m. 8 nusxa.

Taqdim qilinayotgan mazkur “Irrigatsiya va meliorasiya sohasiga oid terminlarning ruscha-oʻzbekcha-inglizcha izohli lugʻati” da soha terminlarining tarjimasi uch (rus-oʻzbek-ingliz) tilida berilgan. Lugʻatda irrigatsiya va melioratsiya sohasi (gidrologiya, melioratsiya, loyiha tuzish, sugʻorish kanallarini loyihalash, daryolar rejimi va oqim, oʻzanlarni rostlash, bosh inshootlar, kanalardagi inshootlar, sugʻorish tizimlari, quduqlar, qurulish materiallari, qurilish usullari va texnikasi, foydalanish va tuproqni muhofaza qilish) boʻlimlariga oid uch tildagi terminlarning izohlari alifbo tartibida keltirilgan.

2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov