Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2022 yil may oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

УЎК: 254.2-24

М 36

Жўраев Н., Халилов Н., Бўронов М. Авесто. – Т.: “Ta’lim nashriyoti”. – 2021 й. – 640 бет. 148650 сўм. 12 нусха

«Авесто» энг қадимий дунёвий динлардан бири зардуштийликнинг муқаддас китоби. У жаҳон цивилизациясига ўзига хос таъсир этганлиги билан қимматлидир. Аждодларимиздан мерос қолган бу бебаҳо қадимий ёдгорлик «Инсоният тафаккури жавоҳирлари» нодир асарлар жамланмасининг иккинчи жилдига киритилди. Асар кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

УЎК: 82.84

М 26

Марказий Осиё халқлари донишмандлиги / О. Салимов [ва бошқ.] – Т.: “Таълим нашриёти”, 2019 й. – 224 бет. 119660 сўм. 12 нусха.

Ушбу китоб “Буюк аждодларимизнинг маънавий-маърифий меросини тарғиб этишга бағишланган кўп тилли тарқатма ва кўргазмали материаллар ҳамда китоб-альбом тайёрлаш” мавзусидаги лойиҳа асосида тайёрланди.

УЎК: 001.894(09)

Т 20

М. Маҳкамов [ва бошқ.] Қадимги шарқ цивилизацияларидан ёдгорликлар. – Т.: “Ta’lim nashriyoti”, 2020 й. – 432 бет. 121311 сўм. 12 нусха.

«Инсоният тафаккури жавоҳирлари» нодир асарлар тўпламининг ушбу биринчи жилдига инсон цивилизациясининг 5-6 минг йиллик тарихга эга бўлган буюк кашфиётлари, инсоният тараққиётига хизмат қилган илк тафаккур маҳсулотларининг буюк намуналари киритилди. Мазкур жилддан қадимги Яқин Шарқ, Шумер, Миср, Хитой, Ҳинд тамаддунининг бебаҳо кашфиётлари ҳамда халқ оғзаки, ёзма ижодий меросининг сара асарлари ўрин олган.

УЎК: 616-036.2(575.1) / 614.82.084(575.1)

О-93

Офат ва матонат: ижтимоий-сиёсий нашр / И. Бўрибоев, С. Саидолимов, Б. Ёқубов. – Т.: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021 й. – 312 бет. 58610 сўм. 4 нусха.

Ушбу китобда Ўзбекистон халқи учун синовли бўлган COVID-19 пандемияси ва унга қарши кураш, пандемия кунлари Бухоро вилоятида юз берган кучли шамол, Сирдарё вилоятидаги сув тошқини келтириб чиқарган талофатлар ва эл-юртимизнинг бу офатларни сабр, матонат ила енгиб ўтгани ҳақида тўхталган.

UO‘K: 616-036.2(575.1) / 614.82.084(575.1)

O-93

Ofat va matonat: ijtimoiy-siyosiy nashr / I. Bo‘riboyev, S. Saidolimov, B. Yoqubov. – Т.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021 y. – 312 bet. 58610 so‘m. 2 nusxa.

Ushbu kitobda O‘zbekiston xalqi uchun sinovli bo‘lgan COVID-19 pandemiyasi va unga qarshi kurash, pandemiya kunlari Buxoro viloyatida yuz bergan kuchli shamol, Sirdaryo viloyatidagi suv toshqini keltirib chiqargan talofatlar va el-yurtimizning bu ofatlarni sabr, matonat ila yengib o‘tgani haqida to’xtalgan.

UO‘K: 34

Ya 61

Yangi O‘zbekiston: kitob-albom / X. Sultonov [va boshq.] – T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021 y. – 393 bet. 103598 so‘m. 13 nusxa.

Kitob-albom “O‘zbekiston” nashriyoti tomonidan chop etilgan bo‘lib, unda istiqlol yillarida, ayniqsa, keyingi besh yilda yurtimizda yangi davlat va jamiyat qurish yo‘lida amalga oshirilgan va oshirilayotgan ulkan ishlar haqida hikoya qilinadi.

UO‘K: 811.512.133:003.086

O‘zbek tili me’yorlari (punktuatsiya). / N. Mahmudov [va boshq.] – T.: Zamin nashr, 2021 y. – 232 bet. 38000 so‘m. 1 nusxa.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbek tili, adabiyoti va folklori institute ilmiy kengashining 2020-yil 2-dekabrdagi 8-yig‘ilish qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tasarrufidagi Respublika ta’lim markazi ilmiy-metodik kengashining 2015-yil 15-iyundagi qarori bilan ma’qullangan va nashrga tavsiya etilgan.

UO‘K: 336.22(075)

J 96

Jo‘rayev A., Safarov G‘., Meyliyev O. Soliqlar va soliqqa tortish. (II-qism). Soliq nazariyasi. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2021 y. – 260 bet. 67971 so‘m. 97 nusxa.

Mazkur darslikda soliqlaming nazariy asosiari va ularni bozor iqtisodiyotidagi ahamiyati yoritilib, asosiy e’tibor soliqlaming paydo bolishi va rivojlanishi, soliqqa oid nazariyalar, soliqlaming iqtisodiy mohiyati va tamoyillari, soliq elementlari, soliq tizimi va uning shaklanishi, soliq munosabatiari subyektlarining huquqlari va majburiyatlari, soliq siyosati va uning asosiy yo’nalishlari, soliqqa oid huquqbuzarlik tushunehasi va turlari, soliqlar va makroiqtisodiy holatning uzviy bog‘liqligi, soliq ishini tashkil etisii hamda xalqaro soliqqa tortish kabi masalalarga qaratilgan.

UO‘K: 330.322+001.895(075)

I 53

E. Nasirov [va boshq.] Investitsiya va innovatsiyalar. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 346 bet. 84555 so‘m. 96 nusxa.

Darslikda investitsiya loyihalarining moliyaviy va iqtisodiy samaradorligini bahoiash, investitsiya faohyatini moliyalashtirish manbalari va usullari, investitsiyalami moliyalashtirishda moliyaviy vositalar, investitsiya faoliyatini kreditlash, investitsiyalami moliyalashtirishning lizing mexanizmi, investitsiyalami loyihaviy moliyalashtirish, innovatsiya faoliyatmi moliyalashtirish, innovatsion loyihalami venchurli moliyalashtirish, mamlakat innovatsiya faoliyatini baholash, nomoddiy aktivlarga safarbar etiladigan investitsiyalami moliyalashtirish, investitsiya risklari va ulami pasaytirish yohlari kabi mavzular uzviylik va uzluksizlik nuqtai-nazaridan mantiqiy ketma-ketlikda o‘z aksini topgan.

UO‘K: 657.6:179.9(075)

F 20

Fayziyev Sh., Avazov I., Qo‘shmatov O. Auditorning kasb etikasi. Darslik. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 136 bet. 75672 so‘m. 47 nusxa.

Ushbu o‘quv qo‘llanma oliy ta’limning 230000- «Iqtisod» ta’lim sohasidagi 5A230902 – Audit (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) magistratura ta’lim mutaxasisligi uchun moijallangan boiib, unda auditorlar kasbiga oid hulq-atvori, yani auditorlar umumiy maqsadni amalga oshirishlari uchun rioya qilishlari lozim bo‘lgan ahloq-odobning asosiy tartiblari yoritib berilgan. Auditorlar faoliyatini tartibga solishning ahloqiy mexanizmi ma’muriy va iqtisodiy mexanizmga qo‘shimcha hisoblanadi.

УЎК: 368

Э 80

Эрматов Т., Умарходжаева М., Ачилова Ш. Таваккалчиликни бошқариш. Дарслик. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 280 бет. 76722 сўм. 97 нусха.

Дарсликда бозор иқтисодиёти шароитида таваккалчиликларни бошқаришнинг моҳияти, таснифи, шакллари ва усуллари, таваккалчиликни баҳолаш, миқдорий баҳолашнинг методологик асослари атрофлича ўрганилган. Шунингдеқ, хатарларни баҳолашнинг услубий қоидалари тизими ва ҳар томонлама кенг ёритилган. Дарслик бозор шароитида таваккалчиликларни бошқариш механизмини чуқурроқ тушунишга имкон беради.

UO‘K: 35.077(575.1)

D 95

Davlat tilida ish yuritish: amaliy qo‘llanma / M. Aminov [va boshq.] – T.: “O‘zbekiston” nashriyoti DUK, 2021 y. – 528 bet. 35000 so‘m. 5 nusxa.

Ushbu qo‘llanmada tashkilot va muassasalarning ish yuritish faoliyatida eng ko‘p qo‘llanadigan hujjatlar, ularni tuzish tartib-qoidalari masalalariga to‘xtab o‘tildi, ularga doir namunalar ko‘rsatildi, ish yuritishga oid lug‘at berildi. Qo‘llanma, birinchi navbatda, tashkilotlar rahbarlari va xodimlariga, boshqama faoliyatida bevosita hujjat ustida ishlovchilar, kotib-referentlar, kadr xizmati xodimlariga mo‘ljallangan, shuningdek, undan hisobchilar, adliya maslahatchilari, auditor, menejerlar ham foydalanishlari mumkin.

УДК: 658.1(075.8)

Ж 58

Жиянова Н., Умарова А. Финансы бизнеса. Учебное пособие. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 326 стр. 102806 сўм. 98 экз.

Данное учебное пособие предназначено для студентов высших образовательных учреждений, обучающихся по экономическим направлениям и изучающих учебную дисциплину «Финансы бизнеса». Учебное пособие содержит теоретические, научные, норматив­ные, практические данные по финансам бизнеса, вопросы, тесты для самоконтроля и глоссарий по главам учебной дисциплины «Финан­сы бизнеса».

УДК: 657.6(075.8)

А 89

И. Кузиев [и дрг.] Аудит. Учебное пособие. – Т.: СП “Nihol print”, 2022 г. – 325 стр. 145963 сўм. 46 экз.

Учебное пособие состоит из курса лекций по дисциплине «Аудит» включающий основы нормативно-правовых актов Республики Узбекистан. В пособии рассматриваются теоретические основы аудиторской деятельности, организации и методика проведения аудиторских проверок достоверности финансовой отчетности предприятий. Учебное пособие предназначено для студентов экономических вузов, слушателей курсов повышения квалификации по аудиту’ и других лиц, интересующихся вопросами аудита.

UO‘K: 796(075.8)

Sh 48

Shermatov G. Jismoniy tarbiya va sport. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 194 bet. 59970 so‘m. 99 nusxa.

Jismoniy tarbiya o‘quv fani sifatida oliy va o‘rta maxsus ta’lim tizimida malakali mutaxasislar tayyorlashga yordam berishdek ijtimoiy va davlat ahamiyatiga ega vazifani bajaradi. Qo‘llanmada barcha yo‘nalishlar bo‘yicha ta lim olayotgan talaba – yoshlarni sog‘lom turmushga yo‘naltirish, jismoniy madaniyat va sport bilan mustaqil shug‘ullanish orqali o‘z jismoniy madaniyatini shakllantirish va takomillashtirish bilan bog‘liq ma’lumotlar berilgan.

УЎК: 336.71(575.1)

A 15

Абдурахимова Д. Ўзбекистон учун янги ҳисобланган банк маҳсулотларини жорий қилиш: Монография. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2022 й. – 140 бет. Ҳадя. 5 нусха.

Мазкур илмий монографияда молия бозорининг фаол иштирокчиларидан бири бўлмиш банклар фаолияти учун долзарб масалалардан ҳисобланган инновацион банк маҳсулотларини жорий этиш тадқиқ қилинган. Унда банкларнинг янги маҳсулотлари сифатидаги молиявий технологиялар, уларни жорий қилинишининг назарий асослари, Банкларнинг янги маҳсулотлари таснифи ва тавсифи, Банкларда инновацион банк маҳсулотлари жорий қилиниши тенденцияларини ва иқтисодиёт инновацион ривожланишига таъсирини тадқиқ этишнинг методологик жиҳатлари назарий жиҳатдан очиб берилган.

УЎК: 339.727.22

И 45

Имамова Н. Экспорт-импорт ва валюта операциялари ҳисобини такомиллаштириш. Монография. – Т.: “Vneshinvestprom” нашриёти, 2022 й. – 128 бет. Ҳадя. 2 нусха.

Мазкур монографияда экспорт импорт фаолияти билан шуғулланувчи хўжалик юритувчи субъектларда бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш юритиш шунингдек, валюта операциялари ҳисобини ташкил этишнинг назарий асослари, ўзига хос хусусиятлари, услубиёти ва экспорт ва импорт муомалаларида валюта операциялари ҳисоби ёритиб берилган.

UO‘K: 369.9

М 93

Muxamedov F., Qudratova F. Raqamli banking va uning mamlakatimiz iqtisodiyotini raqamlashtirish sharoitida rivojlantirish istiqbollari. Monografiya. – T.: “Vneshinvestprom” nashriyoti, 2022 y. – 96 bet. Hadya. 1 nusxa.

Monografiyada raqamli banking va uning zamonaviy iqtisodiyotdagi o‘rni yoritib berilgan. Shuningdek, mamlakatimiz iqtisodiyotini raqamlashtirish sharoitida masofaviy bank xizmatlarining zamonaviy tendensiyalari tahlil etilgan va tahlil natijalariga ko‘ra raqamli iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish orqali raqamli bankingni ommalashtirish istiqbollari bo’yicha tavsiyalar o‘rin olgan.

УЎК: 332.8

Э 85

Эрназаров Г. Уй-жой коммунал хўжалиги фаолиятини статистик баҳолаш. Монография. – Т.: “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2022 й. – 160 бет. Ҳадя. 1 нусха.

Монографияда Уй-жой коммунал хўжалиги фаолиятини статистик тадқиқ этишнинг назарий-услубий асослари ўрганилган. Уй-жой коммунал хўжалиги иктисодий ривожланишини статистик баҳолаш, мазкур тизим корхоналари рақобатбардошлигини статистик бақолаш, Тошкент шаҳрида коммунал хизмат кўрсатиш ташкилотлари ривожланиш ҳолатининг иқтисодий-статистик таҳлили амалга оширилган.

УЎК: 666.94(075)

Ю 86

Юлдашева У. Ҳудудларнинг солиқ салоҳиятини аниқлаш ва таҳлил қилиш услубиётини такомиллаштириш. Монография. – Т.: “Vneshinvestprom” нашриёти, 2022 й. – 128 бет. Ҳадя. 2 нусха.

Монографиядаҳудудларнинг солиқ салоҳиятини аниклаш ва таҳлил қилиш услубиётини такомиллаштиришда вужудга келадиган иқтисодий муносабатлар ўрганилган.

UO‘K: 316.334.3(038)

I 26

A. Madvaliyev [va boshq.] Ijtimoiy-siyosiy terminlarning qisqacha izohli lug‘ati. Lug‘at. – T.: “Sahhof” nashriyoti, 2021 y. – 304 bet. 32450 so‘m. 2 nusxa.

Ijtimoiy-siyosiy terminlar boyicha bir qator terminologik lug‘atlar tuzilgan bo‘lsa-da, ular, birinchidan, izohli lug‘at emas, ikkinchidan, ancha eskirgan. Qo‘lingizdagi 4400 ga yaqin ijtimoiy-siyosiy termin va terminologik birikmalar jamlangan “Ijtimoiy-siyosiy terminlarning qisqacha izohli lugati” ushbu bo‘shliqni bir qadar toldirish maqsadida tuzilgan. Lugat ijtimoiy-gumanitar fanlar mutaxassislariga, keng kitobxonlar ommasiga mo‘ljallangan.

UO‘K: 811.512.133`373.46:336(075)

B 28

Muhamedova S., Shirinova Ye., Xudoyberdiyeva S. Bank-moliya terminlarining o‘zbek tilidagi izohli lug‘ati. – T.: “Kafolat print companiy” nashriyoti, 2022 y. – 216 bet. 41500 so‘m. 2 nusxa.

Lug’at hozirgi o’zbek tilida keng iste’molda bo’lgan 800dan ortiq bank-moliya terminlari, tushuncha va iboralarning izohidan iborat. Lug’atda berilgan terminlarning amalda qo’llanishi sohaga oid me’yoriy hujjatlar, o’quv adabiyotlari, matbuotdan olingan misollar bilan dalillangan.

UO‘K: 33(038)

M 12

Mansurova N. Marketing va menejmentga oid terminlarning inglizcha-ruscha-o‘zbekcha lug‘ati. Lug‘at. – T.: “Nihol print” OK, 2022 y. – 120 bet. 72253 so‘m. 29 nusxa.

Mazkur “Marketing va menejment sohasiga oid terminlarning inglizcha – ruscha – o‘zbekcha lug‘ati” da Marketing va menejment sohasi terminlarining ingliz, rus va o‘zbek tillaridagi tarjimalari va izohlari berilgan bo‘lib, nofilologik oliy o‘quv yurtlarining iqtisodiy yo‘nalishda tahsil olayotgan talabalar uchun mo‘ljallangan. Lug‘atdan iqtisodiy yo‘nalishdagi barcha OTM professor-o‘qituvchilari va talabalari, iqtisodiyot tarmoqlarida faoliyat olib borayotgan mutaxassislar hamda shu soha bilan qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

UO‘K: 811.512.133`373.46:327(038)

Sh 21

Shamsimuxamedov I. Diplomatik terminlar izohli lug‘ati. Izohli lug‘at – T.: “Donishmand ziyosi”, 2021 y. – 224 bet. 47400 so‘m. 2 nusxa.

Ushbu lug‘at kilobi hozirgi o‘zbek tilining xalqaro munosabatlarga oid sohasi – siyosat va diplomatiyada qo‘llanayotgan 400 ga yaqin termin, so‘z birikmasi va nomlarni o‘z ichiga olgan. Qo‘llanma xalqaro munosabatlar hamda siyosatshunoslik fanlari o‘qitiladigan universitetlar, institutlarning tadqiqotchi va talabalari, yosh diplomatlar, tarjimonlar, qolaversa, shu soha bilan qiziquvchi kitobxonlarga mo‘jallangan.

2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov