Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2018 yil fevral oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

 1. 2017 йил – шиддатли ислоҳатлар йили. Рисола.
 2. 2017 год – год стремительных реформ. Рисола.
 3. 2017 – the year of sweeping reforms. Рисола.
 4. “Иқтисодиётни асосий тармоқларини модернизациялаш орқали рақобатбардошликни оширишнинг фундаментал асослари” ва “Ўзбекистонда суғурта фаолиятини модернизация қилишнинг самарали йўналишларини шакиллантиришнинг фундаментал асосларини тадқиқ этиш” (грант тадқиқотлари доирасидаги илмий-амалий конференция материаллари).
 5. Бюллетень № 2 сон/ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси
 6. Ватан – азиз, жасорат – мангу / Абилов М., Аблаев Д.
 7. Iqtisodiy tahlil. Darslik / Z. Sagdillayeva, I. Choriyev, A. Mahmudov, U. Yuldasheva.
 8. Jo‘rayev T. Iqtisodiyot nazariyasi. O‘quv qo‘llanma.
 9. Isakov J. Bank risklari. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Iqtisod-moliya”
 10. Tuychiyev A., Astanakulov O. Xizmat ko‘rsatish sohasida auditning xususiyatlari. O‘quv qo‘llanma.
 11. Xashimov A., Xujaniyozova G. Iqtisodchilar uchun matematika. O‘quv qo‘llanma.
 12. Sharifxodjayeva K., Islamkulov A., Sattarov B. Moliyaviy risklarni boshqarish. O‘quv qo‘llanma.
 13. Хакбердиев О., Содиқова Г. Ўзбекистонинг ер-сув ресурслари: муаммо ва ечимлари. Ўқув қўлланма
 14. Ҳудудларни ривожлантириш стратегияси. Ўқув-амалий қўлланма / Назаров Ш. ва бошқ.
 15. Бабабекова Д., Турсунов Б. Ўзбекистонда ижтимоий ислоҳатлар стратегиясини амалга оширишда рақобат муҳитидан самарали фойдаланиш йўналишлари. Монография.
 16. Рахимова Х. Электронная коммерция в Узбекистане: состояние, проблемы и пути развития. Монография.
 17. Рахимова Х. Особенности развития платёжной системы Республики Узбекистан. Монография.
 18. Улашов Б. Конкурентная политика в Узбекистане. Монография.
 19. Шарипов Ф. Ўзбекистонда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда ташқи савдонинг ўрни ва аҳамияти. Монография.
 20. Xolyigitova N., Sarsenbayeva R. Shaxs psixologiyasining guruhiy barqarorlikdagi o‘rni. Uslubiy qo‘llanma.
  Илмий рисола.
 21. Xolyigitova N. Yoshlarda kasbiy motivlar shakllaniishining ijtimoiy-psixologik masalalari. Ilmiy risola.
 22. Мустафакулов Ш. Инвестицион муҳит жозибадорлиги. Илмий-амалий қўлланма.
 23. Калонов М. Автомобиль транспорти корхоналарида харажатлар ҳисобини такомиллаштириш. Диссертацияси автореферати.
2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov