Shopping Cart

Yangi adabiyotlar bilan tanishing!

Toshkent moliya instituti axborot-resurs markazi kitob fondiga 2019 yil mart oyida kelib tushgan yangi adabiyotlar.

 Adabiyotlarning batafsil ro’yixatini ko’chirib olish (pdf)

Darslik
1. Blagodatskix V. Optimal boshqaruvga kirish. Darslik.
2. Tuychiyev A va boshq. Byudjet hisobi. Darslik.
3. Elmirzayev S. Zamonaviy korporativ boshqaruv. Darslik.
4. Axmedov D. va boshqalar. Iqtisodiy rivojlanish nazariyalari. Darslik.
5. Obidov A. Qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishini mexanizatsiyalashtirish. Darslik.
6. Shodiyev X., Habibullayev I. Statistika. Darslik.
7. Yo‘ldoshev N. va boshqalar. Xalqaro menejment. Darslik.
O‘quv qo‘llanma
8. Axrarov B. Iqtisodiyotda axborot texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma.
9. Маматов З. ва бошқалар. Аудитнинг халқаро стандартлари. Ўқув қўлланма.
10. Jo‘rayev A., Safarov G‘., Meyliyev O. Soliq nazariyasi. O‘quv qo‘llanma.
11. Zaynitdinova U., Mamadiyorov O. Xalqaro savdo. O‘quv qo‘llanma.
12. Xashimov A. va boshqalar. Iqtisodiy matematika. O‘quv qo‘llanma
13. Дадабаева Р. и другие. Информационно-коммуникационные технологии и системы. Учебное пособие.
14. Umurzakov B., Abdurahmanova G., Xolmuratov S. Korxonada kadrlar siyosati. O‘quv qo‘llanma.
15. Хотамов И. ва бошқалар. Корхона иқтисодиёти ва инновацияларни бошқариш. Ўқув қўлланма.
16. Қосимов М., Абдувалиев А. Лойиҳалар таҳлили. Ўқув қўлланма.
17. Malikov T. Byudjet-soliq siyosati. O‘quv qo‘llanma.
18. Ergashev E. va boshqalar. Makroiqtisodiyot. O‘quv qo‘llanma.
19. Карлибаева Р., Хусаинов Ғ. Молиявий менежмент. Ўқув қўлланма.
20. Ergashxodjaeva Sh. va boshqalar. Marketing tadqiqotlari. O‘quv qo‘llanma.
21. Norbekov D., To‘rayev A., Rahmonov Sh. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari. O‘quv qo‘llanma.
22. Тоймухамедов И., Умаров З., Хусаинов Ғ. Нақд пулсиз ҳисоб-китоблар ва тўлов тизими. Ўқув қўлланма.
23. Кадыров А. и другие. Региональная экономика. Учебное пособие.
24. Умаров З., Кузиев И., Назруллаев Н. Регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков. Учебное пособие.
25. Ayubdjanov A. va boshqalar. Statistika nazariyasi. O‘quv qo‘llanma.
26. Tuychiyev A., Fayziyev Sh., Qo‘shmatov O. Audit. O‘quv qo‘llanma.
27. Эргашходжаева Ш. и другие. Управление брендом. Учебное пособие.
Monografiya
28. Бабабекова Д., Турсунов Б. Миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини оширишнинг шарт-шароитлари ва асосий йўналишлари. Монография.
29. Бердиназаров З. Валюта сиёсати методологиясини такомиллаштиришнинг назарий ва амалий асослари. Монография.
30. Давронов З., Султонова А., Парпиева Н. Ижтимоий детерминизм ва иқтисодиёт. Монография.
31. Рахмонов Д. ва бошқалар. Молиявий глобаллашув шароитида масофавий банк хизматларининг ривожланиши: назария ва амалиёт. Монография.
Ko‘rgazmali va tarqatma materiallar
32. Xasanxonova N., Abdulxalilova S. “Iqtisodiy ta’limotlar tarixi” fanidan ko‘rgazmali va tarqatma materiallar.
Xorijdan keltirilgan adabiyotlar
33. Нуреев Р., Эскиндаров М. Денежная реформа 1947 года и ее роль в восстановлении народного хозяйства СССР: коллективная монография.
34. Вишневский В. и другие. Наднациональные модели налоговых систем: от Китая до Магриба. Монография.
35. Тютюрюков Н., Гурнак А., Князева А. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник.
36. Нуреев Р. и другие. Экономические санкции против России: ожидания и реальность. Монография.
37. Нуреев Р. и другие. Экономические санкции против России и Российские антисанкции: издержки и выгоды конфронтации. Монография.
Dissertatsiya avtoreferat
38. Азизов Ш. Божхона аудити методологиясини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc)диссертацияси автореферати.
39. Бердиназаров З. Ўзбекистон Республикаси валюта сиёсати методологиясини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанларидоктори (DSc)диссертацияси автореферати.
40. Муродова Д. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини микромолиялашнинг методологик асосларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа докторлик (PhD) диссертацияси автореферати.
41. Мусагалиев А. Минтақа бюджет даромадларини шакллантиришда юридик шахсларни солиққа тортиш механизмларининг самарадорлигини ошириш йўллари (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида). Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc)диссертацияси автореферати.
42. Ташназаров С. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида молиявий ҳисоботнинг назарий ва методологик асосларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc)диссертацияси автореферати.
Бадиий адабиёт
43. Омонов Ҳ. Армонли дунё (Кўнгилдаги гаплар ва дил изҳорлари).
2021-2024 yil Axborot-resurs markazi. Vebmaster: J.R. Rabbinov