Русский  Switch to English English  
TMI ELEKTRON KUTUBXONASI
??????????? ?????????? ??????????????????? ?????????? ????????
  BOSH SAXIFAGA     YANGILIKLAR  
KATEGORIYALAR

   Prezident Islom Karimovning asari va uni institutda o'qitish bo'yicha ishlab chiqilgan o'quv materiallari majmuasi

   O’quv -uslubiy majmua

   Avtoreferatlar

   Badiiy asarlar

   Bakalavr malakaviy ishi

   Darslik

   Dastur

   Gazeta

   Ishchi o'quv dastur

   Kitob

   Kurs ishi

   Laboratoriya va amaliy ishlari

   Lug’at

   Ma´ruzalar matni

   Magistrik desertatsiyalar anatatsi

   Magistrlik dissertatsiyasi

   Malakaviy amaliyot o’tash

   Maqola

   Masalalar to´plami

   Maxsus mavzu

   Monigrafiya

   O´quv q´llanma

   O’quv uslubiy qo’llanmalar

   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014

   O'quv komplekslari

   Referat

   Savol va javob

   Taqdimot(prezentatsiya)lar

   Tezislar to'plami

   Uslubiy tavsiyalar


STATISTIKA-KATEGORIYALAR

   Avtoreferatlar   23
   Badiiy asarlar   12
   Bakalavr malakaviy ishi    170
   Darslik   59
   Dastur   414
   Ishchi o'quv dastur   8
   Kitob   98
   Kurs ishi   25
   Laboratoriya va amaliy ishlari   100
   Lug’at   1
   Ma´ruzalar matni   107
   Magistrik desertatsiyalar anatatsi   580
   Magistrlik dissertatsiyasi   81
   Malakaviy amaliyot o’tash   4
   Maqola   41
   Masalalar to´plami   11
   Maxsus mavzu   8
   Monigrafiya   6
   O´quv q´llanma   259
   O’quv uslubiy qo’llanmalar   77
   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014   17
   O'quv komplekslari    1
   Referat   38
   Taqdimot(prezentatsiya)lar   38
   Tezislar to'plami    4
   Uslubiy tavsiyalar   1
Jami: 2183

STATISTIKA-TILLAR

      2
      8
   Ingliz   13
   Rus tili   113
   O'zbekcha lotin   1021
   O'zbekcha kiril   1028
Jami: 2185


O’quv uslubiy qo’llanmalar
Nomi Annotatsiya Muallif(lar) Til
Business Matters O'qish M. Nabieva, F. Ishankhodjaeva Ingliz
IQTISODIY VA IJTIMOIY GEOGRAFIYA O'qish Abdalova
“Informatika va axborot texnologiyalar ” fanidan labaratoriya ishlari O'qish Rasulqulova S. Mirzayeva L.Djamolova G. O'zbekcha lotin
Bitiruv malakaviy ishi (mavzu tanlash, yozish, rasmiylashtirish va himoya qilish). O'qish U.Burxanov, O.Komolov, A.Shernayev, Sh.Sultonov. O'zbekcha lotin
Iqtisodiy tahlil nazariyasi O'qish Xakimov B., Choriyev I., Qalandarova N. O'zbekcha lotin
Битирув малакавий иши (мавзу танлаш, ёзиш, расмийлашти­риш ва ҳимоя қилиш). O'qish У.Бурханов, О.Комолов, А.Шернаев, Ш. O'zbekcha lotin
Деловая игра O'qish Саркисов Б. O'zbekcha lotin
Молиявий ва бошқарув таҳлили фанидан масалалар тўплами O'qish Ахмаджонов Х.И., Ишон?улов Н.Ф. O'zbekcha lotin
Русский язык O'qish Сапаров А., Акбарова К. O'zbekcha lotin
2014 Услубий кулланма барча мутахассилик O'qish Комолов О. С., Атаниязов Ж. Х. O'zbekcha lotin
BITIRUV MALAKAVIY ISHI O'qish U.Burxanov, i.f.n., dots., O.Komolov, i.f.n., dots., A.Shernayev, i.f.n., dots., Sh.Sultonov, k.o‘q. O'zbekcha lotin
BITIRUV MALAKAVIY ISHINI YOZISH, RASMIYLASHTIRISH HAMDA HIMOYA QILISH O'qish Ibragimov O'zbekcha lotin
Ijtimoiy sug'urta O'qish Mavrulova O'zbekcha lotin
Interfaol ta’lim usullari O'qish Shayakubov Sh.K., Ayupov R.X. O'zbekcha lotin
Iqsodiy ta'limotlar tarixi O'qish Egamov O'zbekcha lotin
Iqsodiy taxlil nazariyasi.pdf O'qish Xakimov O'zbekcha lotin
Iqsodiyotda tarmoqlar aro balans modellari O'qish Berkinov va Xoldorov O'zbekcha lotin
IQTISODIY IJTIMOIY TARAQQIYOT NAZARIYASI O'qish Zaynuddinova O'zbekcha lotin
IQTISODIY IJTIMOIY TARAQQIYOT NAZARIYASI O'qish Zaynuddinova O'zbekcha lotin
Milliy va jaxon iqsodiyoti O'qish Yo'ldoshev va Xalilova O'zbekcha lotin
sug'urta huquqi O'qish Mavrulova O'zbekcha lotin
Молиявий ҳисоб O'qish Бакиева Х., Ме?монов С. O'zbekcha lotin
Табиатни муҳофаза қилишнинг маънавий ва ҳуқуқий асослари. O'qish ?офуров З. O'zbekcha lotin
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг «Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йЎллари ва чоралари» номли асарини Ўрганиш бЎйича Ўқув-услубий қЎл­ланма O'qish А.В. Ва?обов, Ё.А. Абдуллаев O'zbekcha kiril
“Халқаро аудит тизими” ва “Инвестиция аудити ва ба?олаш” фанларидан тестлар тЎплами. O'qish Файзиев Ш., Авло?улов Н. O'zbekcha kiril
«Ўзбекистон Республикасининг бюджет тизими» фанидан курс ишларини бажариш юзасидан услубий қЎлланма. O'qish ?осимова Г. O'zbekcha kiril
«Инновацион фаолиятни молиявий бошқариш» фанидан курс иши ёзиш, расмийлаштириш xамда xимоя қилиш. O'qish Тошмуродова Б., Элмирзаев С. O'zbekcha kiril
Auditning bosqichlari va hujjatlari. O'qish Fayziyev Sh.N., Masharipov O.A., Karimov A.A. O'zbekcha kiril
Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikadan masalalar va ularni yechishga doir ko‘rsatmalar. O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha kiril
Fransuz tilidan “Topic” O'qish Qodirova R. O'zbekcha kiril
Fransuzcha – o‘zbekcha – ruscha tematik lug‘at. O'qish Qodirova R. Sh. O'zbekcha kiril
Informatika va axborot texnologiyalari O'qish Rasulqulova S.A., Mirzayeva L.Z. O'zbekcha kiril
Informatika va axborot texnologiyalari. O'qish Rasulqulova S., Mirzayeva L., Djamolova G. O'zbekcha kiril
Jismoniy tayyorgarlik asoslari O'qish Mualliflar jamoasi O'zbekcha kiril
Oliy matematika O'qish R. Muminova, S.Turdaxunova. O'zbekcha kiril
Аудит фанидан масалалар тЎплами O'qish Маматов З.Т., Авло?улов А.З. Азизов Ш.Ў. O'zbekcha kiril
Аудитнинг босқичлари ва ?ужжатлари O'qish Файзиев Ш.Н., Машарипов О.А., Каримов А.А. O'zbekcha kiril
Банкларда бухгалтерия ҳисоби ва операцион техника. O'qish Наврўзова К.Н., Мирзаева Л.О., ?аниева У.А. O'zbekcha kiril
Иқтисодчилар учун лотин ёзувига асосланган Ўзбек алифбоси ва имлосини Ўрганиш бЎйича амалий машҒулотлар. O'qish Атаева Н., ?асанов С. O'zbekcha kiril
Маънавий юксалиш ва ?у?у?ий баркамоллик O'qish ?офуров З. O'zbekcha kiril
Миллий ҳамда умуминсоний қадриятларга таяниш – Ўзбекистонда демократик жамият қуришнинг муҳим шарти. O'qish ?ўн?иров И. O'zbekcha kiril
Сборник задач по высшей математике. Часть 1. O'qish Бабаджанов Ш. Ш. O'zbekcha kiril
Финансовый анализ O'qish Шагиясов Т.Ш. O'zbekcha kiril
Этапы аудита и документация O'qish Файзиев Ш.Н., Машарипов О.А., Каримов А.А. O'zbekcha kiril
Ўқитишнинг янги педагогик технологиялари O'qish Пирахунова Ф.Н., Назиров А.Х. O'zbekcha kiril
Ўзбекистон иқтисодиётига хорижий инвес-тицияларни жалб қилиш. O'qish Д.?озибеков, Э.Носиров. O'zbekcha kiril
“Аудит” мутахассислиги магистрантлари учун касбий амалиёт дастури. O'qish Файзиев Ш. O'zbekcha kiril
“Давлат молиясини бошқариш” фанидан курс ишларини бажариш. O'qish ?осимова Г. O'zbekcha kiril
“Иқтисодиёт назарияси” фанидан рейтинг тизими асосида талабалар билимини ба?олаш бЎйича услубий кўрсатма O'qish ?акимов ?., Бабабекова Ш. O'zbekcha kiril
«Микроиkтисодиёт» фанини O'qish БАКИЕВА И.А O'zbekcha kiril
«Сиёсатшунослик. Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти» фанидан реферат ёзиш учун тавсиялар O'qish Тавашарова И. O'zbekcha kiril
«СуҒурта иши» таълим йЎналиши талабалари учун «СҒурта иши» фанидан курс ишини ёзиш бўйича услубий кЎрсатма O'qish Ширинов С. O'zbekcha kiril
5140900 – Касб таълими (5340900 – Бухгалтерия ?исоби ва аудит) бакалавриат таълим йЎналиши бЎйича Битирув-малакавий ишини ёзиш, расмийлаштириш ва ?имоя ?илишига тайёрлаш юзасидан услубий кўрсатмалар. O'qish Жўраев Т.Т., ?акимов ?.А., Бабабекова Д.Ш. O'zbekcha kiril
English – English Dictionary of Economic Terminology O'qish Abidova D., Saidniyozova Kh., Mamadayupova Sh. O'zbekcha kiril
English for economists. Part II. O'qish Abidova D., Karimova R. O'zbekcha kiril
АМАЛИЙ АУДИТ O'qish Azizov va Qo'ziev O'zbekcha kiril
Аудит O'qish Файзиев O'zbekcha kiril
Бюджетдан ташқари фондлар. O'qish ?осимова Г.А. O'zbekcha kiril
ИKТИСОДИЙ ГЕОГРАФИЯ O'qish Абдалова O'zbekcha kiril
И?тисодий масалаларда корреляцион-регрессион таҳлил моделлари татбиқи. O'qish Беркинов Х., Беркинова А., Султонов Б., Холдоров Х. O'zbekcha kiril
Иктисодий-ижтимоий тараккиёт назарияси O'qish Jo'raev O'zbekcha kiril
Иктсодиёт назарияси O'qish Жураев O'zbekcha kiril
Курс ишини кафедрага такдим этиш ва химоя килиш O'qish Amriddinova O'zbekcha kiril
Магистрлик диссертациясини ёзиш, расмийлаштириш ҳамда ?имоя қилиш. O'qish Авло?улов А.З. O'zbekcha kiril
Миллий ҳисоблар тизими фанидан масалалар тЎплами O'qish ?орабоев А.Р. O'zbekcha kiril
Монетар сиёсати.pdf O'qish Азизов ва Бобокулов O'zbekcha kiril
Олий таълимнинг 340000 - “Бизнес ва бошқарув” таъ­лим соЎасидаги 5340800 - “Солиқлар ва солиққа тортиш” бакалавриат таълим йЎналиши талабалари учун “Солиқлар ва солиққа тортиш” фанидан курс иши бажариш бЎйича услубий қЎлланма O'qish Жўраев А., Аманов А. O'zbekcha kiril
Пул ва пул муомаласи O'qish Саидов O'zbekcha kiril
Пул ва пул муомаласи O'qish Саидов O'zbekcha kiril
Самостоятельная работа по русскому языку O'qish А. Сапаров, Н. Каримов O'zbekcha kiril
Статистика бўйича практикум O'qish Шодиев O'zbekcha kiril
Статистика бўйича практикум O'qish Шодиев O'zbekcha kiril
СУҒУРТА ИШИ O'qish Очилов O'zbekcha kiril
СУҒУРТА ИШИ O'qish Очилов O'zbekcha kiril
Сугурта иши O'qish Очилов O'zbekcha kiril
Сугурта иши O'qish Шеннаев O'zbekcha kiril
Управление рисками инвестиций (вопросы и ответы) O'qish М.С. Ангелиди, Э.И. Насиров, А.Т. Жаббаров O'zbekcha kiril
  © TMI. Hamma huquqlar himoyalangan. Vebmaster: Ruslan K. Kurbanov