Русский  Switch to English English  
TMI ELEKTRON KUTUBXONASI
??????????? ?????????? ??????????????????? ?????????? ????????
  BOSH SAXIFAGA     YANGILIKLAR  
KATEGORIYALAR

   Prezident Islom Karimovning asari va uni institutda o'qitish bo'yicha ishlab chiqilgan o'quv materiallari majmuasi

   O’quv -uslubiy majmua

   Avtoreferatlar

   Badiiy asarlar

   Bakalavr malakaviy ishi

   Darslik

   Dastur

   Gazeta

   Ishchi o'quv dastur

   Kitob

   Kurs ishi

   Laboratoriya va amaliy ishlari

   Lug’at

   Ma´ruzalar matni

   Magistrik desertatsiyalar anatatsi

   Magistrlik dissertatsiyasi

   Malakaviy amaliyot o’tash

   Maqola

   Masalalar to´plami

   Maxsus mavzu

   Monigrafiya

   O´quv q´llanma

   O’quv uslubiy qo’llanmalar

   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014

   O'quv komplekslari

   Referat

   Savol va javob

   Taqdimot(prezentatsiya)lar

   Tezislar to'plami

   Uslubiy tavsiyalar


STATISTIKA-KATEGORIYALAR

   Avtoreferatlar   23
   Badiiy asarlar   12
   Bakalavr malakaviy ishi    170
   Darslik   59
   Dastur   414
   Ishchi o'quv dastur   8
   Kitob   98
   Kurs ishi   25
   Laboratoriya va amaliy ishlari   100
   Lug’at   1
   Ma´ruzalar matni   107
   Magistrik desertatsiyalar anatatsi   580
   Magistrlik dissertatsiyasi   81
   Malakaviy amaliyot o’tash   4
   Maqola   41
   Masalalar to´plami   11
   Maxsus mavzu   8
   Monigrafiya   6
   O´quv q´llanma   259
   O’quv uslubiy qo’llanmalar   77
   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014   17
   O'quv komplekslari    1
   Referat   38
   Taqdimot(prezentatsiya)lar   38
   Tezislar to'plami    4
   Uslubiy tavsiyalar   1
Jami: 2183

STATISTIKA-TILLAR

      2
      8
   Ingliz   13
   Rus tili   113
   O'zbekcha lotin   1021
   O'zbekcha kiril   1028
Jami: 2185


Laboratoriya va amaliy ishlari
Nomi Annotatsiya Muallif(lar) Til
Aniq integral O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha lotin
Chiziqli differensial tenglamalar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha lotin
Diskret tasodifiy miqdorning matematik kutilishi, dispersiyasi, o‘rtacha kvadratik chetlanishi va ularning xossalari O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha lotin
Ehtimollarni qo’shish va ko’paytirish teoremalari O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha lotin
Ehtimolning klassik va statistik ta’riflari O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha lotin
Erkli sinovlar ketma-ketligi. Bernulli formulasi. Eng ehtimolli son O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha lotin
Funksional qatorlarga doir misollar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha lotin
Katta sonlar qonuni O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha lotin
Matematik kutilish va dispersiya uchun ishonchli oraliqlar O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha lotin
Muavr-Laplasning lokal va intеgral tеorеmalari. Puasson formulasi O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha lotin
O‘zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha lotin
Shartli o‘rtacha qiymatlar. Korrelatsion jadval. Regressiya tenglamasi O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha lotin
Sonli qatorlarga doir misollar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha lotin
Tanlamaning statistik taqsimoti. Empirik taqsimot funksiyasi. Poligon va gistogramma O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha lotin
Taqsimot parametrlarining statistik baholari. Tanlanmaning asosiy sonli xarakteristikalari O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha lotin
Tasodifiy miqdorlar. Diskret tasodifiy miqdorlarning taqsimot qonuni O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha lotin
To‘la ehtimol formulasi . Bayes formulalari O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha lotin
Uzluksiz tasodifiy miqdorlar. Ehtimollar taqsimotining zichlik funksiyasi O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha lotin
Uzluksiz tasodifiy miqdorlarning matematik kutilishi, dispersiyasi va o‘rtacha kvadratik chetlanishi O'qish Adirov T., Mamurov E. O'zbekcha lotin
Xos bo’lmagan integrallar. Aniq integralni taqribiy hisoblash formulalari O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha lotin
Vektor ko`rinishida yozilgan chiziqli tenglamalar sistemasining birgalik va aniqlik shartlari. fundamental yechimlar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
ҳисоб-китоблар аудити O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Aniq bo’lmagan integralni integrallash usullari O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Chiziqli bog’liq va chiziqli erkli vektorlar sistemasi O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Chiziqli tenglamalar sistemasining yechimi haqida kroneker - kapelli teoremasi chiziqli tenglamalar sistemasini kramer usuli bilan yechish O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Chiziqli algebra usullarining iqtisodiy modellari tahlilida qo’llanishga doir masalalar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Chiziqli fazo. Yevklid fazo. Ortogonal matritsa O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Chiziqli operator O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Chiziqli tenglamalar sistemasini teskari matritsa, Gauss va Gauss-Jordan usullari bilan yechish O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Determinant xossalari. minor va algebraik to’ldiruvchilarga doir misollar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Differensiallanuvchi funksiya uchun o`rta qiymat haqida teoremalar. Teylor formulasi. Lopital qoidasi O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Fazoda tekislik tenglamalari O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Fazoda to’g’ri chiziq tenglamasi O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Funksiya uzluksizligi. Uzlukli funksiyalar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Funksiya. Funksiyaning aniqlanish sohasi, qiymatlar to‘plami, juft-toqligiga doir misollar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Funksiyani hosila yordamida to‘la tekshirish O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Funksiyaning limiti O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Hosila O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Ikkinchi tartibli egri chiziqlar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Ikkinchi, uchinchi tartibli aniqlovchilarni hisoblash. O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Kvadratik formalar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Matritsa rangini hisoblash. Teskari matritsani topish O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Matritsalar ustida amallar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Microsoft Word да ишлаш малакасини ошириш учун мЎлжалланилган амалий топшириқлар O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Microsoft Word нинг ёрдамида Web-сахифалар хосил ?илиш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Microsoft word нинг имкониятлари билан таниши O'qish Р.Аюпов O'zbekcha kiril
n – O’lchovli arifmetik fazo. Vektorlar sistemasi. vektorni vektorlar sistemasi bo’yicha yoyish O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Sonli ketma-ketliklarning limiti O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Tekislikdagi to’g’ri chiziq tenglamalari. to’g’ri chiziqning normal tenglamasi. nuqtadan chiziqqacha bo’lgan masofa O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
To‘la differensialga doir misollar yechish O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
To‘plamlarga doir misollar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Vektorlar sistemasining rangi va bazisi. vektorlar sistemasida elementar almashtirishlar. Kanonik bazis O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Yuqori tartibli hosilalar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Yuqori tartibli xususiy hosilalar O'qish Muminova R., Turdaxunova S. O'zbekcha kiril
Абзац ва шрифтларини форматлаштириш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Анализ чувствительности одноиндексных задач линейного программирования O'qish Кенжабоев О. O'zbekcha kiril
Асосий воситалар аудити O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Аудитда му?имлик тушунчаси ва аудиторлик таваккалчилиги O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Аудитнинг моxияти, унинг мақсади ва вазифалари O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Аудитор ҳисоботи ва хулосаси O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Аудиторлик далиллар O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Аудиторлик касбига малакавий ва ахлоқий талаблар O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Аудиторлик текшириш вақтида бухгалтерия Ғисоби тизимини ва ички назоратини Ўрганиш ҳамда баҳолаш O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Аудиторлик текширишни режалаштириш O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Аудиторлик текширувининг турлари ва шакллари O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Аудиторлик текширувининг якуний босқичи O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Аудиторлик фаолиятининг предмети ва методи O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Графика билан ишлаш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Двухиндексные задачи линейного программирования. Задача о назначениях O'qish Кенжабоев О. O'zbekcha kiril
Двухиндексные задачи линейного программирования. организация оптимальной системы снабжения O'qish Кенжабоев О. O'zbekcha kiril
Двухиндексные задачи линейного программирования. стандартная транспортная задача O'qish Кенжабоев О. O'zbekcha kiril
Двухиндексные задачи лп. оптимальное распределение производственных мощностей O'qish Кенжабоев О. O'zbekcha kiril
Диаграммалар ?уриш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Жадваллар билан ишлашга мисоллар O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Жадвалларда маълумотлар билан ишлаш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Корхона хусусий капитали аудити O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотишнинг аудити O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Маxсулот ишлаб чиқариш ва сотишнинг аудити1 O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Матн муҳарририда тасвир ва расмлар чизиш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Матн мухарририда хужжатларни чоп қилиш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Матнни таxрирлаш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Матнни текшириш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Молиявий қуйилмалар (инвестициялар) аудити O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Молиявий натижалар аудити O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Мураккаб ифодалар ва формулалар ёзиш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Номоддий активлар аудити O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Одноиндексные задачи линейного программирования O'qish Кенжабоев О. O'zbekcha kiril
Планирование объемов выпуска продукции на основе функции производственных возможностей фирмы O'qish Кенжабоев О. O'zbekcha kiril
Пул маблаҒлари аудити O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
РЎйхатлар ва колонтитуллар хосил қилиш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Решение задач линейного программирования с использованием Microsoft Excel O'qish Кенжабоев О. O'zbekcha kiril
Товар-моддий захиралар аудити O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
Фон, рамка ва колонкалар хосил ?илиш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Форматлаштириш усуллари O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Хорижда аудиторлик фаолияти O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
?ужжатлараро xаракатланиш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
?ужжатларни яратиш ва са?лаш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Шаблон ва макрослар билан ишлаш O'qish Аюпов Р. O'zbekcha kiril
Экономико-математическая модель межотраслевого баланса (модель Леонтьева) O'qish Кенжабоев О. O'zbekcha kiril
Эксперт ишларидан ва бошқа аудиторлик ташкилоти маълумотларидан фойдаланиш O'qish Файзиев Ш.Н., Авло?улов А.З., Астанакулов О. O'zbekcha kiril
  © TMI. Hamma huquqlar himoyalangan. Vebmaster: Ruslan K. Kurbanov