Русский  Switch to English English  
TMI ELEKTRON KUTUBXONASI
  BOSH SAXIFAGA     YANGILIKLAR  
KATEGORIYALAR

   Prezident Islom Karimovning asari va uni institutda o'qitish bo'yicha ishlab chiqilgan o'quv materiallari majmuasi

   O’quv -uslubiy majmua

   Avtoreferatlar

   Badiiy asarlar

   Bakalavr malakaviy ishi

   Darslik

   Dastur

   Gazeta

   Ishchi o'quv dastur

   Kitob

   Kurs ishi

   Laboratoriya va amaliy ishlari

   Lug’at

   Ma´ruzalar matni

   Magistrik desertatsiyalar anatatsi

   Magistrlik dissertatsiyasi

   Malakaviy amaliyot o’tash

   Maqola

   Masalalar to´plami

   Maxsus mavzu

   Monigrafiya

   O´quv q´llanma

   O’quv uslubiy qo’llanmalar

   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014

   O'quv komplekslari

   Referat

   Savol va javob

   Taqdimot(prezentatsiya)lar

   Tezislar to'plami

   Uslubiy tavsiyalar


STATISTIKA-KATEGORIYALAR

   Avtoreferatlar   23
   Badiiy asarlar   12
   Bakalavr malakaviy ishi    170
   Darslik   59
   Dastur   414
   Ishchi o'quv dastur   8
   Kitob   98
   Kurs ishi   25
   Laboratoriya va amaliy ishlari   100
   Lug’at   1
   Ma´ruzalar matni   107
   Magistrik desertatsiyalar anatatsi   580
   Magistrlik dissertatsiyasi   81
   Malakaviy amaliyot o’tash   4
   Maqola   41
   Masalalar to´plami   11
   Maxsus mavzu   8
   Monigrafiya   6
   O´quv q´llanma   259
   O’quv uslubiy qo’llanmalar   77
   O’quv-uslubiy majmua 2013-2014   17
   O'quv komplekslari    1
   Referat   38
   Taqdimot(prezentatsiya)lar   38
   Tezislar to'plami    4
   Uslubiy tavsiyalar   1
Jami: 2183

STATISTIKA-TILLAR

      2
      8
   Ingliz   13
   Rus tili   113
   O'zbekcha lotin   1021
   O'zbekcha kiril   1028
Jami: 2185

Kurs ishi
Nomi Annotatsiya Muallif(lar) Til
JISMONIY SHAXSLARDAN MAHALLIY SOLIQLARNI O'qish Abdalova
Ўзбекистон Республикасида бюджет жараёнини ташкил этиш асослари O'qish Оллаберганова С O'zbekcha lotin
Asosiy vositalarni ta`mirlash xarajatlari O'qish Turg'unboev O'zbekcha lotin
Davlat budjetining soliqli daromadlari, ularning tarkibi va tuzilishi O'qish А.Ашурбоев O'zbekcha lotin
Mehnat haqqi hisobi O'qish Ibragimov O'zbekcha lotin
O’zbekiston Respublikasi budjet tizimini isloh qilishning dolzarb muammolari O'qish SH.Ishmuhamedova O'zbekcha lotin
Ўзбекистонда инфилация ва унинг узига хос хусусиятлари O'qish Садиев O'zbekcha kiril
Ғазначилик тизимида нархлар мониторинги ва уни такомиллаштириш O'qish Ж.Вайдуллаев O'zbekcha kiril
Бюджет жараёни босқичлари ва уни ташкил этишда молиявий назоратни кучайтириш масалалари O'qish Т.Туракулов O'zbekcha kiril
Давлат молия сиёсатида хусусий сектор тараккиётини рагбатлантиришнинг xозирги давр муаммолари O'qish O'zbekcha kiril
Ижтимоий сугурта ва унинг турлари O'qish Cатторов O'zbekcha kiril
Иктисодиётни модернизациялаш шароитида давлат мулкини самарали бошкариш йуллари O'qish Товбаев O'zbekcha kiril
Инвестиция лойихаларини молиялаштириш муаммолари ва уларни бартарф этиш йўллари O'qish Гафурова O'zbekcha kiril
Инновацион менежментда режалаштириш жараёни O'qish Сарикулова O'zbekcha kiril
КОРХОНАЛАРНИ ТЕХНИК МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА АСОСИЙ ВОСИТАЛАР ТАХЛИЛИ O'qish Усмонов O'zbekcha kiril
Лизинг асосида инвестиция лойихаларини молиялаштириш масалалари O'qish Абдалова O'zbekcha kiril
МОЛИЯ БОЗОРИ ВА KИММАТЛИ KОГОЗЛАР O'qish Мелиев O'zbekcha kiril
Молиявий натижалар тугрисида хисобот ва унинг тахлил килиш усуллари O'qish Абророва O'zbekcha kiril
Сугурта бозори ва унинг ривожланиши O'qish Фатхуллаев O'zbekcha kiril
Сугурта муносабатларининг пайдо бўлиши ва ривожланиш тенденциялари O'qish Турсунов O'zbekcha kiril
Тижорат банклари молиявий ресурсларнинг таркиби ва динамикаси O'qish Ахмадалиев O'zbekcha kiril
Тижорат банкларнинг банклар аро вакиллик муносабатларини ташкил этиш O'qish Маликова O'zbekcha kiril
Узбекистон Республикасида жамгарма пенсия фонди ва уни самарали бошкариш усуллари O'qish Зайниддинов O'zbekcha kiril
Халқаро валюта фонди O'qish Саитдинов O'zbekcha kiril
Эркин индустриал-иkтисодий зонага жалб kилинаётган хорижий инвестицияларни молиявий жиxатдан таъминлаш масалалари O'qish Мирзаев O'zbekcha kiril
© TMI. Hamma huquqlar himoyalangan. Vebmaster: Ruslan K. Kurbanov